قراره تو این دوره چی یاد بگیرم؟

 • Present and past
 • Present perfect and past
 • if and wish
 • Reported speech
 • Articles and nouns
 • Pronouns and determiners
 • and...
امیر عباس ذبیحی

امیر عباس ذبیحی | برنامه نویس و تحلیل گر امنیت

Programming in Back End

DevOps - Docker - Kubernetes

Programming in Front End

Optimize Server performance

و ....

سرفصل های دوره

۱۷ فصل
۱۴۶ جلسه
۱۲۸ ساعت
۱

مقدمه و دانلود کتاب و فایل های صوتی

۱ قسمت
۰۰:۰۴:۴۸
1

دمو و توضیحات دوره

رایگان
۰۴:۴۸
2

جزوه و کتاب به صورت PDF

3

فایل صوتی کتاب

۲

Present and past – زمان حال و زمان گذشته

۶ قسمت
۰۷:۱۲:۳۳
۳

Present perfect and past – زمان حال کامل و گذشته

۱۲ قسمت
۱۱:۴۱:۱۷
۴

Future – زمان آینده

۷ قسمت
۰۵:۵۳:۲۳
۵

Modals – افعال مدال

۱۲ قسمت
۱۱:۴۳:۲۷
۶

If and wish – اگر و آرزو کردن و ای کاش

۴ قسمت
۰۴:۰۷:۰۳
۷

Passive – مجهول و غیر فعال

۵ قسمت
۰۵:۱۸:۴۱
۸

Reported speech – نقل قول و گزارش گفتار

۲ قسمت
۰۱:۳۸:۴۶
۹

Questions and auxiliary verbs – سوالات و افعال کمکی

۴ قسمت
۰۴:۱۹:۱۶
۱۰

– ing and to … – کار با افعال به همراه ing و to

۱۶ قسمت
۱۴:۲۸:۵۰
۱۱

Articles and nouns – اسم ها و آرتیکل ها

۱۳ قسمت
۱۰:۳۱:۳۴
۱۲

Pronouns and determiners – ضمایر و تعیین کننده ها

۱۰ قسمت
۰۸:۵۴:۰۳
۱۳

Relative clauses – عبارت های ربط

۶ قسمت
۰۵:۲۰:۳۶
۱۴

Adjectives and adverbs – صفت ها و قید ها

۱۵ قسمت
۱۲:۰۳:۴۵
۱۵

Conjunctions and prepositions – حروف ربط و حروف اضافه

۸ قسمت
۰۶:۲۱:۰۰
۱۶

Prepositions – حرف اضافه

۱۶ قسمت
۱۱:۲۶:۱۲
۱۷

Phrasal verbs – افعال مرکب

۹ قسمت
۰۶:۴۷:۳۲

گرامر، اسکلت زبان انگلیسی است، قواعدی که به ما نظم و ساختار زبان را می آموزند. بدون گرامر، ارتباط موثر و صحیح غیرممکن است. ما در این دوره آموزشی، گرامر زبان انگلیسی را به بیانی ساده و جذاب به شما آموزش می دهیم. با ما در دوره آموزش گرامر زبان انگلیسی دانشجویار همراه باشید تا این مهم را هرچه سریع‌تر به آسانی فرابگیرید.

صحبت مدرس دوره با علاقه‌مندان

سلام بنده امیر عباس، مدرس شما در دوره آموزش گرامر زبان انگلیسی هستم .
یادگیری گرامر یک امر جدا نشدنی و ضروری برای یادگیری زبان و استفاده آن در محیط های آکادمیک به خصوص امتحان های آیلتس و تافل میباشد.
امیدورام در طول این دوره آموزشی سطح زبان شما پیشرفت قابل توجهی کند و یک بار برای همیشه گرامر را اصولی و درست یاد بگیرید.
با توجه به ارائه نکات، لازم به ذکر است از ابتدا تمامی فیلم های دوره را دنبال کنید. دربین صحبت‌ها نکات امتحانی و نکات دیگری که حاصل تجربه اینجانب هست نیز گفته شده است.

منبع این دوره

دوره آموزش گرامر زبان انگلیسی بر اساس کتاب ارزشمند Grammar In Use و ویرایش پنجم مناسب برای سطح متوسط تدریس می‌شود.

کتاب آموزش گرامر زبان انگلیسی Grammar In Use

دانلود ویرایش پنجم کتاب Grammar In Use

مرجع: languagecentre

کتاب پیشرو کتابی کامل و ارزشمند برای آموزش گرامر زبان انگلیسی هست که از طرف انتشارات کمبریج برای دانشجویان و تمام کسانی که به دنبال یادگیری درست گرامر هستند میباشد.
این کتاب شامل 145 درس به همراه تمرینات هست که با توجه آموزش کامل آن و حل تمارین ، هر قسمتی که نیاز به توضیح اضافه در مورد نگارش کلمات یا تلفظ آنها باشد به صورت کامل توضیح داده میشود.

این دوره چه پیشنیازهایی داره؟

برای شرکت در دوره آموزش گرامر زبان انگلیسی دانشجویار نیاز به پیشنیاز خاصی ندارید و گرامر زبان انگلیسی از صفر آموزش داده خواهد شد.

سرفصل های دوره آموزش گرامر زبان انگلیسی

Present and past
1 Present continuous (I am doing)
2 Present simple (I do)
3 Present continuous and present simple 1 (I am doing and I do)
4 Present continuous and present simple 2 (I am doing and I do)
5 Past simple (I did)
6 Past continuous (I was doing)

Present perfect and past
7 Present perfect 1 (I have done)
8 Present perfect 2 (I have done)
9 Present perfect continuous (I have been doing)
10 Present perfect continuous and simple (I have been doing and I have done)
11 how long have you (been) … ?
12 for and since when … ? and how long … ?
13 Present perfect and past 1 (I have done and I did)
14 Present perfect and past 2 (I have done and I did)
15 Past perfect (I had done)
16 Past perfect continuous (I had been doing)
17 have and have got
18 used to (do)

Future
19 Present tenses (I am doing / I do) for the future
20 I’m going to (do)
21 will and shall 1
22 will and shall 2
23 I will and I’m going to
24 will be doing and will have done
25 when I do and when I’ve done if and when

Modals
26 can, could and (be) able to
27 could (do) and could have (done)
28 must and can’t
29 may and might 1
30 may and might 2
31 have to and must
32 must mustn’t needn’t
33 should 1
34 should 2
35 I’d better … it’s time …
36 would
37 can/could/would you … ? etc. (Requests, offers, permission and invitations)

if and wish
38 if I do … and if I did …
39 if I knew … I wish I knew …
40 if I had known … I wish I had known …
41 wish

Passive
42 Passive 1 (is done / was done)
43 Passive 2 (be done / been done / being done)
44 Passive 3
45 it is said that … he is said to … he is supposed to …
46 have something done

Reported speech
47 Reported speech 1 (he said that …)
48 Reported speech 2

Questions and auxiliary verbs
49 Questions 1
50 Questions 2 (do you know where … ? / he asked me where …)
51 Auxiliary verbs (have/do/can etc.) I think so / I hope so etc.
52 Question tags (do you? isn’t it? etc.)

-ing and to …
53 Verb + -ing (enjoy doing / stop doing etc.)
54 Verb + to … (decide to … / forget to … etc.)
55 Verb (+ object) + to … (I want you to …)
56 Verb + -ing or to … 1 (remember, regret etc.)
57 Verb + -ing or to … 2 (try, need, help)
58 Verb + -ing or to … 3 (like / would like etc.)
59 prefer and would rather
60 Preposition (in/for/about etc.) + -ing
61 be/get used to … (I’m used to …)
62 Verb + preposition + -ing (succeed in -ing / insist on -ing etc.)
63 there’s no point in -ing, it’s worth -ing etc.
64 to … , for … and so that …
65 Adjective + to …
66 to … (afraid to do) and preposition + -ing (afraid of -ing)
67 see somebody do and see somebody doing
68 -ing clauses (He hurt his knee playing football.)

Articles and nouns
69 Countable and uncountable 1
70 Countable and uncountable 2
71 Countable nouns with a/an and some
72 a/an and the
73 the 1
74 the 2 (school / the school etc.)
75 the 3 (children / the children)
76 the 4 (the giraffe / the telephone / the old etc.)
77 Names with and without the 1
78 Names with and without the 2
79 Singular and plural
80 Noun + noun (a bus driver / a headache)
81 -’s (your sister’s name) and of … (the name of the book)

Pronouns and determiners
82 myself/yourself/themselves etc.
83 a friend of mine my own house on my own / by myself
84 there … and it …
85 some and any
86 no/none/any nothing/nobody etc.
87 much, many, little, few, a lot, plenty
88 all / all of most / most of no / none of etc.
89 both / both of neither / neither of either / either of
90 all every whole
91 each and every

Relative clauses
92 Relative clauses 1: clauses with who/that/which
93 Relative clauses 2: clauses with and without who/that/which
94 Relative clauses 3: whose/whom/where
95 Relative clauses 4: extra information clauses (1)
96 Relative clauses 5: extra information clauses (2)
97 -ing and -ed clauses (the woman talking to Tom, the boy injured in the accident)

Adjectives and adverbs
98 Adjectives ending in -ing and -ed (boring/bored etc.)
99 Adjectives: a nice new house, you look tired
100 Adjectives and adverbs 1 (quick/quickly)
101 Adjectives and adverbs 2 (well, fast, late, hard/hardly)
102 so and such
103 enough and too
104 quite, pretty, rather and fairly
105 Comparative 1 (cheaper, more expensive etc.)
106 Comparative 2 (much better / any better etc.)
107 Comparative 3 (as … as / than)
108 Superlative (the longest, the most enjoyable etc.)
109 Word order 1: verb + object; place and time
110 Word order 2: adverbs with the verb
111 still any more yet already
112 even

Conjunctions and prepositions
113 although though even though in spite of despite
114 in case
115 unless as long as provided
116 as (as I walked … / as I was … etc.)
117 like and as
118 like as if
119 during for while
120 by and until by the time …

Prepositions
121 at/on/in (time)
122 on time and in time at the end and in the end
123 in/at/on (position) 1
124 in/at/on (position) 2
125 in/at/on (position) 3
126 to, at, in and into
127 in/on/at (other uses)
128 by
129 Noun + preposition (reason for, cause of etc.)
130 Adjective + preposition 1
131 Adjective + preposition 2
132 Verb + preposition 1 to and at
133 Verb + preposition 2 about/for/of/after
134 Verb + preposition 3 about and of
135 Verb + preposition 4 of/for/from/on
136 Verb + preposition 5 in/into/with/to/on

Phrasal verbs
137 Phrasal verbs 1 Introduction
138 Phrasal verbs 2 in/out
139 Phrasal verbs 3 out
140 Phrasal verbs 4 on/off (1)
141 Phrasal verbs 5 on/off (2)
142 Phrasal verbs 6 up/down
143 Phrasal verbs 7 up (1)
144 Phrasal verbs 8 up (2)
145 Phrasal verbs 9 away/back

اهمیت یادگیری گرامر

آموزش گرامر زبان انگلیسی، اساس یادگیری این زبان است. همانطور که برای ساختن یک بنا به نقشه و مصالح نیاز داریم، برای صحبت کردن و نوشتن صحیح به زبان انگلیسی نیز به گرامر نیاز داریم. یادگیری گرامر زبان انگلیسی اهمیت دارد زیرا:

اهمیت یادگیری گرامر زبان انگلیسی
 • ارتباط صحیح و موثر: گرامر به شما کمک می‌کند تا منظور خود را به طور واضح و دقیق بیان کنید و از سوءتفاهم جلوگیری کنید.
 • افزایش اعتماد به نفس: تسلط بر گرامر به شما اعتماد به نفس بیشتری در هنگام صحبت کردن و نوشتن به زبان انگلیسی می‌دهد.
 • پیشرفت در مهارت‌های خواندن و نوشتن: گرامر به شما کمک می‌کند تا متون انگلیسی را به درستی درک کنید و متون انگلیسی را به طور صحیح و روان بنویسید.
 • موفقیت در آزمون های زبان انگلیسی: گرامر یکی از بخش‌های مهم آزمون‌های زبان انگلیسی مانند آیلتس و تافل است.

چطور گرامر خود را تقویت کنیم؟

 • از منابع مناسب استفاده کنید.
 • به طور مرتب تمرین و تکرار کنید.
 • از اشتباهات نترسید و از آنها برای یادگیری استفاده کنید.
 • با افراد دیگر به زبان انگلیسی صحبت کنید.
 • از منابع آنلاین مانند وب سایت ها و اپلیکیشن ها استفاده کنید.

نکات یادگیری سریع گرامر

 • گرامر را به طور منطقی و مرحله به مرحله یاد بگیرید.
 • از روش های یادگیری مختلف مانند بازی، آواز و فیلم استفاده کنید.
 • صبور باشید و به تلاش خود ادامه دهید.

با تلاش و پشتکار در یادگیری و آموزش گرامر زبان انگلیسی می توانید بر گرامر زبان انگلیسی مسلط شوید.

چنانچه هرگونه انتقاد، پیشنهاد و یا سوالی در مورد دوره آموزش گرامر زبان انگلیسی دارید، میتوانید در ادامه همین صفحه از بخش دیدگاه‌ها با ما درمیان گذاشته تا در کمترین زمان پاسخ مناسبی دریافت کنید.

مدرک معتبر دو زبانه

پس از گذراندن دوره و انجام پروژه های مشخص شده، مدرک معتبر و دو زبانه دانشجویار را دریافت خواهید کرد.

مدرک فارسی مدرک انگلیسی