صفحه بندی های مربوط به واسط کاربری اندروید ( Android UI Layouts )

واحد سازنده اصلی واسط کاربری یک شیء View است که از کلاس View ایجاد شده است و یک ناحیه مستطیل شکل را بر روی صفحه اشغال می کند و مسئول ترسیم و اداره­ رویداد های مربوطه است. View کلاس پایه برای ویجت هاست، که برای ایجاد مولفه های واسط کاربری تعاملی مانند دکمه ها، فیلدهای متنی و غیره به کار می روند.

ViewGroup یک زیر کلاس (کلاس فرعی) از View است و یک محفظه نامرئی را ایجاد می کند که سایر View ها یا ViewGroups ها را نگه می دارد و ویژگی های صفحه بندی آنها را تعریف می کند.

در سطح سوم ما صفحه بندی های مختلفی داریم که زیر کلاس های کلاس ViewGroup هستند و یک صفحه بندی نمونه، ساختار بصری یک واسط کاربری اندرویدی را تعریف می کند و می تواند یا در زمان اجرا با استفاده از اشیا View/ViewGroup ایجاد شود و یا شما می توانید صفحه بندی خود را با استفاده از فایل XML، main_layout.xml که در پوشه­ ی res/layout پروژه تان قرار دارد، مشخص کنید.

UI Layouts , آموزش لایه بندی UI Layouts اندروید, ویژگی های Layout,انواع Layout اندروید

این خودآموز بیشتر بر مبنای ایجاد واسط گرافیکی کاربری تان بر اساس صفحه بندی های تعریف شده در فایل XML است. یک صفحه بندی (layout) می تواند شامل هر نوع ویجتی مانند دکمه ها، برچسب ها (label)، کادرهای متنی (textbox ها) و غیره باشد. بخش زیر یک مثال ساده از فایل XML ای است که دارای LinearLayout (صفحه بندی خطی) است.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:layout_width="fill_parent"
  android:layout_height="fill_parent"
  android:orientation="vertical" >
  
  <TextView android:id="@+id/text"
   android:layout_width="wrap_content"
   android:layout_height="wrap_content"
   android:text="This is a TextView" />
   
  <Button android:id="@+id/button"
   android:layout_width="wrap_content"
   android:layout_height="wrap_content"
   android:text="This is a Button" />
   
  <!-- More GUI components go here -->
  
</LinearLayout>

پس از تعریف layout، همانطور که در پایین نشان داده شده است، می توانید منبع layout را در پیاده سازی callback ، Activity.onCreate() از کد اپلیکیشن خود بارگذاری کنید.

public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
  super.onCreate(savedInstanceState);
  setContentView(R.layout.activity_main);
}

انواع Layout اندروید

تعدادی Layout به وسیله­ ی اندروید ایجاد شده اند که شما تقریبا از آنها در تمام اپلیکیشن های اندرویدی برای ایجاد view های مختلف استفاده می کنید.

شماره Layout و توصیف
1 Linear Layout(لینک)

LinearLayout یک گروه view است که view های فرزند را در یک جهت واحد (افقی یا عمودی) ردیف می کند.

2 Relative Layout (لینک)

RelativeLayout یک گروه view است که view های فرزند را در مکان های مربوطه نمایش می دهد.

3 (لینک)Table Layout

TableLayout، view، ای است که view های فرزند را در سطر ها و ستون ها گروه بندی می کند.

4 Absolute Layout (لینک)

AbsoluteLayout شما را قادر می سازد که مکان دقیق فرزندان آن را تعیین کنید.

5 Frame Layout (لینک)

FrameLayout مکانی بر روی صفحه است که شما می توانید از آن برای نمایش یک view واحد، استفاده کنید.

6 List View (لینک)

یک گروه view است که لیستی از آیتم های قابل اسکرول کردن را نمایش می دهد.

7 Grid View (لینک)

یک گروه view (ViewGroup) است که آیتم ها را در یک صفحه (grid) دو بعدی قابل اسکرول کردن نمایش می دهد.

ویژگی های Layout

هر Layout دارای مجموعه ای از ویژگی هاست که خصوصیات بصری آن Layout را تعریف می کنند. تعدادی ویژگی مشترک در بین تمام Layout ها وجود دارد و ویژگی های دیگری نیز وجود دارد که مختص هر layout است. در ادامه تعدادی از ویژگی های مشترکی که برای تمام Layout ها به کار می روند لیست شده اند.

شماره ویژگی و توصیف
1 android:id

شناسه ای است که به صورت منحصر به فرد view را مشخص می کند.

2 android:layout_width
عرض Layout را مشخص می کند.
3 android:layout_height

ارتفاع Layout را مشخص می کند.

4 android:layout_marginTop

نشان دهنده­ی فضای اضافی در قسمت بالای Layout است.

5 android:layout_marginBottom

نشان دهنده­ی فضای اضافی در قسمت پایین Layout است.

6 android:layout_marginLeft

نشان دهنده­ی فضای اضافی در سمت چپ Layout است.

7 android:layout_marginRight

نشان دهنده­ی فضای اضافی در سمت راست Layout است.

8 android:layout_gravity

نحوه قرارگیری view های فرزند را تعیین می کند.

9 android:layout_weight

تعیین میکند که چه مقدار فضای اضافی در Layout باید به view اختصاص داده شود.

10 android:layout_x

مختصاتِ x مربوط به Layout را مشخص می کند.

11 android:layout_y

مختصات y مربوط به Layout را مشخص می کند.

12 android:paddingLeft

مختصاتِ نشان دهنده­ فضای پر شده­ سمت چپ Layout است

13 android:paddingRight

مختصاتِ نشان دهنده­ فضای پر شده سمت راست Layout است

14 android:paddingTop

نشان دهنده­ فضای پر شده­ بالای Layout است

15 android:paddingBottom

نشان دهنده­ فضای پر شده­ پایین Layout است

در اینجا عرض و ارتفاع ابعاد layout/view هستند که می توانند بر حسب dp (پیکسل های مستقل از تراکم)، sp (پیکسل های مستقل از مقیاس)، pt (نقاطی که به اندازه 1/72 ام، از یک اینچ هستند)، px (پیکسل ها)، mm(میلیمتر) و نهایتا بر حسب (اینچ) بیان شوند.

شما می توانید عرض و ارتفاع را با اندازه گیری دقیق مشخص کنید، ولی اغلب از یکی از این ثوابت برای تنظیم عرض یا ارتفاع استفاده می شود.

 • android:layout_width=wrap_content : به view شما می گوید که سایز خودش را با ابعاد مورد نیاز به وسیله­ ی محتوای آن تطبیق دهد.
 • android:layout_width=fill_parent: به view شما می گوید که به بزرگی view پدر خود شود.

ویژگی Gravity نقش مهمی را در تعیین مکان شی view بازی می کند و می تواند یک یا تعداد بیشتری از ثابت های زیر را (که به وسیله­ ی “|” از هم جدا می شوند) بگیرد.

ثابت مقدار توصیف
Top 0x30 شی را بدون تغییر سایز به بالای محفظه[1] آن می برد.
bottom 0x50 شی را بدون تغییر سایز به پایین محفظه آن می برد.
left 0x03 شی را بدون تغییر سایز به سمت چپ محفظه آن می برد.
right 0x05 شی را بدون تغییر سایز به سمت راست محفظه آن می برد.
center_vertical 0x10 شی را در مرکز عمودی محفظه آن قرار می دهد.
fill_vertical 0x70 در صورت نیاز سایز عمودی شی را افزایش می دهد طوری که شی کاملا محفظه اش را پر کند.
center_horizontal
0x01
شی را بدون تغییر سایز در مرکز عمودی محفظه آن قرار می دهد.
fill_horizontal 0x07 در صورت نیاز سایز افقی شی را افزایش میدهد طوریکه شی کاملا محفظه اش را پر کند.
Center 0x11 شی را بدون تغییر سایز در هر دو جهت محورهای عمودی و افقی در مرکز محفظه قرار می دهد.
Fill 0x77 در صورت نیاز سایز افقی و عمودی شی را طوری افزایش می دهد که شی کاملا محفظه اش را بپوشاند.
clip_vertical 0x80 یک گزینه اضافی که می تواند برای داشتن لبه بالایی و / یا لبه پایینی شی فرزند که با توجه به مرزهای محفظه برش می خورد، به کار برود. برش لبه ها بر مبنای مرکز ثقل عمودی خواهد بود. یک مرکز ثقل بالا لبه­ پایینی را قطع می کند. و یک مرکز ثقل پایین، لبه­ بالایی را قطع می کند و هیچیک از این دو، هر دو لبه را با هم قطع نمی کنند
clip_horizontal 0x08 یک گزینه اضافی که می تواند برای داشتن لبه بالایی و / یا لبه پایینی شی فرزند که با توجه به مرزهای محفظه برش می خورد، به کار برود. برش لبه ها بر مبنای مرکز ثقل افقی خواهد بود. یک مرکز ثقل سمت چپ لبه­ی سمت راست را قطع می کند. و یک مرکز ثقل سمت راست، لبه­ی سمت چپ را قطع می کند و هیچیک از این دو، هر دو لبه را با هم قطع نمی کنند.
Start 0x00800003 شی را بدون تغییر سایز به ابتدای محفظه آن می برد.
End 0x00800005 شی را بدون تغییر سایز به انتهای محفظه آن می برد.

همون طور که در جدول بالا گفته شد، مقدار android:ID باید منحصر به فرد باشد. نحوه نامگذاری ID یک View در اندروید به صورت زیر است.

android:id="@+id/my_button"

در ادامه توصیف مختصری از علامت های @ و + ارائه شده است.

 • نماد (at) @ در آغاز یک رشته نشان دهنده­ این است که تجزیه کننده­ XML باید باقی مانده­ رشته ID را بسط داده و تجزیه کند و آن را به عنوان یک شناسه­ منبع استفاده کند.
 • نماد جمع (+) به این معناست که این رشته یک نام منبع جدید است و باید ایجاد شده و به منابع ما اضافه شود. برای ایجاد نمونه ای از شی view و گرفتن آن layout از دستور زیر استفاده کنید.
Button myButton = (Button) findViewById(R.id.my_button);