سرفصل های آموزشی دوره جامع یادگیری ماشین

بخش اول: مقدمه ای بر یادگیری ماشین

 • تعریف یادگیری ماشین
 • بررسی تاریخچه مدل های معروف یادگیری ماشین
 • کاربردهای یادگیری ماشین در پزشکی، موتور های جستجو، OCR و …
 • معرفی Pattern recognition در گرایش ارشد هوش مصنوعی

بخش دوم: انواع مدل های یادگیری ماشین

 • یادگیری با نظارت یا  Supervised Learning
 • یادگیری بدون نظارت یا  Unsupervised Learning
 • یادگیری نیمه نظارتی یا  Semisupervised Learning

بخش سوم : Data (انواع داده ها)

 • انواع داده ها
 • داده های Categorical
 • داده های Nominal
 • داده های Text
 • داده های Ordinal
 • داده های سری زمانی یا Time series
 • میانگین ، مد ، واریانس ، انحراف معیار و چارک ها و…
 • مصور سازی داده ها Data visualization
 • Histogramm
 • بررسی کتابخانه Panda و Numpy در پایتون برای مصور سازی داده ها

بخش چهارم : Data preprocessing

 • Data cleaning پاکسازی داده ها
 • data augmentation
 • داده های کثیف
 • Outlier Detection
 • Missing value داده های بدون مقدار یک Feature
 • Duplicated Data داده های تکراری
 • Noise detection (تشخیص و کاهش نویز)
 • گسسته سازی داده
 • نمونه برداری یا Sampling و انواع روش های نمونه برداری داده ها

بخش پنجم : Classification (دسته بندی)

 • معرفی مفهوم Class و Label
 • مفهوم Feature ها
 • بررسی دیتاست های Tabel based

بخش ششم : رگرسیون خطی Linear Regression

 • تک متغیره
 • چند متغیره
 • پروژه های سری های زمانی در پایتون با پکیج SK Learn
 • و….

بخش هفتم : رگرسیون لجستیک

بخش هشتم : Ensemble learning (یادگیری تجمعی)

بخش نهم : Clustering (خوشه بندی)

بخش دهم : Performance Measure (معیار های کارایی مدل های یادگیری ماشین)

 • روش های ارزیابی مدل های یادگیری ماشین
 • معیار های Test
 • مفهوم Overfitting
 • مفهوم Underfitting
 • استراتژی های Test
 • معیار های Test

بخش یازدهم : Genetic algorithm

بخش دوازدهم : SVM یا Suport vector machine

 

پیشنیاز های دوره:

 • دوره جامع برنامه نویسی پایتون با تمرکز بر هوش مصنوعی و یادگیری ماشین
 • دوره جامع هوش مصنوعی و سیستم های خبره

منبع اصلی دوره

Introduction to Machine Learning by Ethem Alpaydin