یادگیری ماشین از آن جهت که امروزه در صنایع مختلف در حال استفاده است، و ما حصل آن گرفتن تصمیمات مهم و حیاتی در ادامه یا بقا صنایع بوده است. در این دوره شما با آموزش یادگیری ماشین با پایتون آشنا خواهید شد. سر فصل های این دوره به شرح زیر است:

سرفصل های آموزشی دوره جامع یادگیری ماشین

بخش اول: مقدمه ای بر یادگیری ماشین

 • تعریف یادگیری ماشین
 • بررسی تاریخچه مدل های معروف یادگیری ماشین
 • کاربردهای یادگیری ماشین در پزشکی، موتور های جستجو، OCR و …
 • معرفی Pattern recognition در گرایش ارشد هوش مصنوعی

بخش دوم: انواع مدل های یادگیری ماشین

 • یادگیری با نظارت یا  Supervised Learning
 • یادگیری بدون نظارت یا  Unsupervised Learning
 • یادگیری نیمه نظارتی یا  Semisupervised Learning

بخش سوم : Data (انواع داده ها)

 • انواع داده ها
 • داده های Categorical
 • داده های Nominal
 • داده های Text
 • داده های Ordinal
 • داده های سری زمانی یا Time series
 • میانگین ، مد ، واریانس ، انحراف معیار و چارک ها و…
 • مصور سازی داده ها Data visualization
 • Histogramm
 • بررسی کتابخانه Panda و Numpy در پایتون برای مصور سازی داده ها

بخش چهارم : Data preprocessing

 • Data cleaning پاکسازی داده ها
 • data augmentation
 • داده های کثیف
 • Outlier Detection
 • Missing value داده های بدون مقدار یک Feature
 • Duplicated Data داده های تکراری
 • Noise detection (تشخیص و کاهش نویز)
 • گسسته سازی داده
 • نمونه برداری یا Sampling و انواع روش های نمونه برداری داده ها

بخش پنجم : Classification (دسته بندی)

 • معرفی مفهوم Class و Label
 • مفهوم Feature ها
 • بررسی دیتاست های Tabel based

بخش ششم : رگرسیون خطی Linear Regression

 • تک متغیره
 • چند متغیره
 • پروژه های سری های زمانی در پایتون با پکیج SK Learn
 • و….

بخش هفتم : رگرسیون لجستیک

بخش هشتم : Ensemble learning (یادگیری تجمعی)

بخش نهم : Clustering (خوشه بندی)

بخش دهم : Performance Measure (معیار های کارایی مدل های یادگیری ماشین)

 • روش های ارزیابی مدل های یادگیری ماشین
 • معیار های Test
 • مفهوم Overfitting
 • مفهوم Underfitting
 • استراتژی های Test
 • معیار های Test

بخش یازدهم : Genetic algorithm

بخش دوازدهم : SVM یا Suport vector machine

سر فصل های دوره آموزش یادگیری ماشین با پایتون به شرح فوق بود.

پیشنیاز های دوره:

 • دوره جامع برنامه نویسی پایتون با تمرکز بر هوش مصنوعی و یادگیری ماشین
 • دوره جامع هوش مصنوعی و سیستم های خبره
نکته
علاقه مندان به یادگیری زبان قدرتمند پایتون می توانند آموزش پایتون را مشاهده نمایند.

منبع اصلی دوره

Introduction to Machine Learning by Ethem Alpaydin

آموزش یادگیری ماشین با پایتون

توضیحات بیشتر