daneshjooyar

مهندس رضا صیامیان

۲ تا

تعداد دوره های فعال

۲۶۵ نفر

تعداد دانشجوی مدرس

۰ امتیاز

میانگین امتیاز از ۵

۵ ساعت

مدت زمان آموزش

دوره های مدرس رضا صیامیان

دوره های مدرس رضا صیامیان
دوره آموزش طراحی بازی Angry birds  با استفاده از game maker studio بخش دوم- پایان
۴۰%
آموزش طراحی بازی Angry birds  با استفاده از game maker studio
۴۰%