شیء رشته ای به شما این اجازه را می دهد که با مجموعه ای از کاراکترها کار کنید که رشته اطلاعات اولیه جاوا اسکریپت را در تعدادی از متدهای کمکی می پوشاند.

چون جاوا اسکریپت بصورت اتوماتیک بین رشته های اولیه و اشیاء رشته ای تبدیل می شود، می توانید هر متد کمکی از شیء رشته ای در یک رشته اولیه را فراخوانید.

سینتکس:

برای ایجاد یک شیء رشته ای از دستور نوشتاری زیر استفاده کنید:

var val = new String(string);

پارامترهای String مجموعه ای از کاراکترهای رمزگذاری شده هستند.

خواص شیء رشته ای

در ادامه لیستی از ویژگی های شیء String و توضیح آنها قرار گرفته:

شماره ویژگی و توضیح
۱ Constructor(سازنده)یک ارجاع به تابع رشته ای که شیء را ایجاد کرده باز می گرداند.
۲ Length(طول)طول رشته را باز می گرداند.
۳ Prototype(نمونه اولیه)ویژگی prototype اجازه می دهد تا شما ویژگی ها و متدها را به یک شیء اضافه کنید.

در بخش های بعد شرح کاربرد شیء String را با مثال توضیح خواهیم داد.

متدهای String

در ادامه لیستی از متدهای قابل دسترس شیء String به همراه توضیح آنها قرار گرفته:

شماره نام متد و توضیح
۱ charAt()کاراکتر را در فهرستی معین باز می گرداند.
۲ charCodeAt()یک عدد نشان دهنده مقدار Unicode کاراکتر را باز می گرداند.
۳ concat()متن دو رشته را ترکیب کرده و رشته ای جدید باز می گرداند.
۴ indexOf()شاخص اولین وقوع مقدار معین در شیء String را باز می گرداند و در صورت یافت نشدن آن ۱- را باز می گرداند.
۵ lastIndexOf()شاخص آخرین وقوع مقدار معین در شیء String ، و در صورت یافت نشدن آن ۱- را باز می گرداند.
۶ localeCompare()عددی را باز می گرداند که مشخص می کند رشته مرجع در ترتیب قبل از رشته مشخص شده آمده، یا بعد از آن، یا همزمان با آن.
۷ match()برای تطابق یک عبارت منظم با یک رشته استفاده می شود.
۸ replace()برای یافتن تطابق میان یک عبارت منظم و رشته، و جایگزینی زیر رشته منطبق شده با یک زیر رشته جدید، استفاده می شود
۹ search()جستجو (search) را برای تطابق میان یک عبارت منظم و یک رشته معین اجرا می کند.
۱۰ slice()بخشی از رشته را جدا کرده و رشته جدید را باز می گرداند.
۱۱ substr()کاراکترها را در یک رشته از مکان مشخص شده از طریق تعداد مشخصی از کاراکترها باز می گرداند.
۱۲ substring()کاراکترها را در یک رشته بین دو شاخص در رشته باز می گرداند.
۱۳ toLocaleLowerCase()کاراکترها در یک رشته، نسبت به مکان فعلی به کاراکترهای پایینتر تبدیل می شوند.
۱۴ toLocaleUpperCase()کاراکترها در یک رشته، نسبت به مکان فعلی به کاراکترهای بالاتر تبدیل می شوند.
۱۵ split()شیء String را با جدا کردن رشته به چند زیر رشته به ارایه ای از رشته ها تجزیه می کند.
۱۶ toLowerCase()کاراکترها در یک رشته را به کاراکترهای کوچکتر تبدیل می کند.
۱۷ toString()یک رشته به نمایندگی از شیء معین شده باز می گرداند.
۱۸ toUpperCase()کاراکترهای رشته را به کاراکترهای بزرگتر تبدیل می کند.
۱۹ valueOf()مقدار اولیه شیء تعیین شده را باز می گرداند.

پوشه های String HTML

در ادامه لیستی از متدهایی که یک کپی از رشته را در تگ HTML می پوشاند، معرفی می کنیم:

شماره نام متد و توضیح
۱ anchor()یک لینک HTML ایجاد می کند که به عنوان یک hypertext استفاده می شود.
۲ big()رشته ای ایجاد می کند که با فونت بزرگ نمایش داده شود، مانند علامت <big>
۳ blink()رشته ای ایجاد می کند که با تگ blink پوشانده شود. مانند علامت <blink>
۴ bold()رشته ای ضخیم ایجاد می کند مانند علامت <b>
۵ fixed()باعث می شود رشته با فونت fixed-pitch نمایش داده شود. مانند علامت <tt>
۶ fontcolor()باعث می شود رشته با رنگ مشخص شده نمایش داده شود، مانند علامت <font color=”color”>
۷ fontsize()باعث می شود رشته با اندازه فونت مشخص شده نمایش داده شود، مانند علامت <font size=”size”>
۸ italics()باعث می شود یک رشته بصورت مورب نمایش داده شود، علامت تگ <i>
۹ link()یک لینک فرامتنی HTML ایجاد می کند که URL دیگری درخواست می کند.
۱۰ small()باعث می شود رشته با فونت کوچک نمایش داده شود، مانند علامت <small>
۱۱ strike()رشته را بصورت متن خط خورده (struck-out) نماش می دهد، مانند علامت <strike>
۱۲ sub()رشته را بصورت زیرنویس نمایش میدهد، مانند علامت <sub>
۱۳ sup()رشته را بصورت بالانویس نمایش میدهد، مانند علامت <sup>

در بخش های بعد، برای توضیح کاربرد متدهای String مثال هایی عنوان خواهد شد.