شیء Date یک ترکیب datatype در زبان جاوا اسکریپت است. شیء Date توسط دستور new Date( )  ایجاد می شود.

وقتی یک شی Date ایجاد شود، تعدادی از متدها به شما اجازه فعالیت در آن را می دهند. بیشتر متدها به راحتی به شما اجازه تنظیم فیلد های سال، ماه، روز، دقیقه، ثانیه و یک هزارم ثانیه شی را میدهند، با استفاده از هر وقت محلی یا جهانی و گرینویچ.

ECMAScript استاندارد برای اینکه بتواند داده و زمان را با دقت هزارم ثانیه نمایش دهد، مستلزم شیء Date است، بین صد میلیون روز قبل یا بعد از تاریخ ۱/۱/۱۹۷۰. این محدوده ای بین مثبت یا منفی ۲۷۳,۷۸۵ سال است، پس جاوا اسکریپت می تواند داده و زمان را تا سال ۲۷۵۷۵۵ نمایش دهد.

سینتکس:

می توانید هرکدام از دستورات نوشتاری زیر را برای ایجاد شیء Date با استفاده از سازنده Date() به کار گیرید:

new Date( )
new Date(milliseconds)
new Date(datestring)
new Date(year,month,date[,hour,minute,second,millisecond ])

نکته: پارامترهای داخل کروشه همیشه اختیاری هستند.

در ادامه درمورد پارامترها توضیح می دهیم:

 • No Argument: با این پارامتر، سازنده Date()، یک شیء Date منطبق با داده و زمان جاری ایجاد می کند.
 • Milliseconds: وقتی یک استدلال عددی عبور کند، به عنوان نماینده داخلی داده در هزارم ثانیه برداشت می شود، درنتیجه توسط متد getTime() باز می گردد. به عنوان مثال، عبور استدلال ۵۰۰۰، داده ای ایجاد می کند که ۵ ثانیه قبل از نیمه شب را در تاریخ ۱/۱/۷۰ نمایش می دهد.
 • Datestring: وقتی یک استدلال رشته ای عبور می کند، نمایش رشته ای داده است در فرمتی که توسط متد parse() پذیرفته شده.
 • ۷ agruments: برای استفاده از آخرین فرم سازنده ای که در بالا نشان داده شد. در اینجا درمورد هرکدام از استدلال ها توضیح می دهیم:
  • سال: مقدار عدد صحیح نشان دهنده سال. برای سازگاری (به منظور اجتناب از مشکل Y2K)، باید همیشه سال را بصورت کامل مشخص کنید. یعنی به جای ۹۸ بنویسید ۱۹۹۸.
  • ماه: مقدار عدد صحیح که نشان دهنده ماه است، با ۰ برای ژانویه و ۱۱ برای ماه دسامبر شروع می شود.
  • داده: مقدار عدد صحیح نشان دهنده داده ماه.
  • ساعت: مقدار عدد صحیح نشان دهنده ساعت در روز( ۲۴ ساعته).
  • دقیقه: مقدار عدد صحیح نشان دهنده قسمت دقیقه در خواندن زمان.
  • ثانیه: مقدار عدد صحیح نشان دهنده قسمت خواندن زمان.
  • هزارم ثانیه: مقدار عدد صحیح نشان دهنده قسمت هزارم ثانیه ی خواندن زمان.

ویژگی های Date

در ادامه لیستی از ویژگی های شیء Date به همراه توضیح آنها آمده است:

شماره ویژگی و توضیح
۱ سازندهاین ویژگی تابعی که نمونه اولیه یک شیء را ایجاد کرده، مشخص می کند.
۲ نمونه اولیهویژگی نمونه اولیه به شما اجازه می دهد تا ویژگی ها و متدها را به یک شیء اضافه کنید.

در بخش های بعد برای توضیح کاربرد ویژگی های مختلف Date مثال هایی عنوان خواهد شد.

متدهای Date

در ادامه متدهایی استفاده شده با Date و توضیحات آن آمده است:

شماره نام متد و توضیحات
۱ Date()تاریخ و زمان امروز را باز می گرداند.
۲ getDate()روز ماه را برای تاریخ معین شده طبق وقت محلی باز می گرداند.
۳ getDay()روز هفته را برای تاریخ معین شده طبق وقت محلی باز می گرداند.
۴ getFullYear()سال تاریخ معین شده را طبق وقت محلی بازمیگرداند.
۵ getHours()ساعت را در تاریخ معین شده طبق وقت محلی بازمیگرداند.
۶ getMilliseconds()یک هزارم ثانیه را در تاریخ معین شده طبق وقت محلی باز می گرداند.
۷ getMinutes()دقیقه را در تاریخ معین شده طبق وقت محلی بازمیگرداند.
۸ getMonth()ماه را در تاریخ معین شده طبق وقت محلی بازمیگرداند.
۹ getSeconds()ثانیه را در تاریخ معین شده طبق وقت محلی بازمیگرداند.
۱۰ getTime()مقدار عددی تاریخ معین شده را به عنوان تعداد یک هزارم ثانیه از ۱ ژانویه ۱۹۷۰ ۰۰:۰۰:۰۰ UTC (وقت هماهنگ جهانی) باز می گرداند.
۱۱ getTimezoneOffset()اختلاف زمانی منطقه جغرافیایی در دقیقه را برای مکان فعلی باز می گرداند.
۱۲ getUTCDate()روزِ ماه در تاریخ معین شده را با توجه به ساعت جهانی باز می گرداند.
۱۳ getUTCDay()روز هفته در تاریخ معین شده را با توجه به ساعت جهانی باز می گرداند.
۱۴ getUTCFullYear()سال را در تاریخ معین شده با توجه به ساعت جهانی باز می گرداند.
۱۵ getUTCHours()ساعت را در تاریخ معین شده با توجه به ساعت جهانی باز می گرداند.
۱۶ getUTCMilliseconds()هزارم ثانیه را در تاریخ معین شده با توجه به ساعت جهانی باز می گرداند.
۱۷ getUTCMinutes()دقیقه را در تاریخ معین شده با توجه به ساعت جهانی باز می گرداند.
۱۸ getUTCMonth()ماه را در تاریخ معین شده با توجه به ساعت جهانی باز می گرداند.
۱۹ getUTCSeconds()ثانیه را در تاریخ معین شده با توجه به ساعت جهانی باز می گرداند.
۲۰ getYear()منسوخ شده: سال را در تاریخ معین شده با توجه به وقت محلی باز می گرداند.

به جای این متد از getFullYear استفاده کنید.

۲۱ setDate()با توجه به وقت محلی، روزِ ماه را برای یک تاریخ معین شده تنظیم میکند.
۲۲ setFullYear()با توجه به وقت محلی، سال کامل را برای یک تاریخ معین شده تنظیم میکند.
۲۳ setHours()با توجه به وقت محلی، ساعت را برای یک تاریخ معین شده تنظیم میکند.
۲۴ setMilliseconds()با توجه به وقت محلی، هزارم ثانیه را برای یک تاریخ معین شده تنظیم میکند.
۲۵ setMinutes()با توجه به وقت محلی، دقیقه را برای یک تاریخ معین شده تنظیم میکند.
۲۶ setMonth()با توجه به وقت محلی، ماه را برای یک تاریخ معین شده تنظیم میکند.
۲۷ setSeconds()با توجه به وقت محلی، ثانیه را برای یک تاریخ معین شده تنظیم میکند.
۲۸ setTime()شیء Date را برای زمان نمایش داده شده توسط تعداد معینی هزارم ثانیه تنظیم می کند، از ۱ ژانویه ۱۹۷۰ ۰۰:۰۰:۰۰ (وقت هماهنگ جهانی).
۲۹ setUTCDate()با توجه به ساعت جهانی، روز ماه را برای یک تاریخ معین شده تنظیم می کند.
۳۰ setUTCFullYear()با توجه به ساعت جهانی، سال کامل را برای یک تاریخ معین شده تنظیم می کند.
۳۱ setUTCHours()با توجه به ساعت جهانی، ساعت را برای یک تاریخ معین شده تنظیم می کند.
۳۲ setUTCMilliseconds()با توجه به ساعت جهانی، هزارم ثانیه را برای یک تاریخ معین شده تنظیم می کند.
۳۳ setUTCMinutes()با توجه به ساعت جهانی، دقیقه را برای یک تاریخ معین شده تنظیم می کند.
۳۴ setUTCMonth()با توجه به ساعت جهانی، ماه را برای یک تاریخ معین شده تنظیم می کند.
۳۵ setUTCSeconds()با توجه به ساعت جهانی، ثانیه را برای یک تاریخ معین شده تنظیم می کند.
۳۶ setYear()منسوخ شده: با توجه به ساعت جهانی، سال را برای یک تاریخ معین شده تنظیم می کند.

به جای این متد از setFullYear استفاده کنید.

۳۷ toDateString()بخش “تاریخ” Date را به عنوان یک رشته قابل خواندن توسط انسان باز می گرداند.
۳۸ toGMTString()منسوخ شده: با توجه به ساعت گرینویچ، تاریخ را به یک رشته تبدیل می کند.

به جای این متد از toUTCString استفاده کنید.

۳۹ toLocaleDateString()با استفاده از قرارداد محلی موجود، تاریخ شیء Date را به عنوان یک رشته بازمی گرداند.
۴۰ toLocaleFormat()با استفاده از فرمت رشته، تاریخ را به یک رشته تبدیل می کند.
۴۱ toLocaleString()با استفاده از قرارداد محلی موجود، تاریخ را به یک رشته تبدیل میکند.
۴۲ toLocaleTimeString()با استفاده از قرارداد محلی موجود، زمان Date را به عنوان یک رشته باز می گرداند.
۴۳ toSource()یک رشته را به نمایندگی از منبع برای یک شیء Date مشابه، باز می گرداند. از این مقدار می توانید برای ایجاد یک شیء جدید استفاده کنید.
۴۴ toString()یک رشته به نمایندگی از شیء Date تعیین شده باز می گرداند.
۴۵ toTimeString()بخش زمان شیء Date را به عنوان یک رشته قابل خواندن توسط انسان باز می گرداند.
۴۶ toUTCString()با توجه به ساعت جهانی، تاریخ را به یک رشته تبدیل می کند.
۴۷ valueOf()مقدار اولیه یک شیء Date را بازمی گرداند.

متدهای ایستای Date

علاوه بر متدهایی که گفته شد، شیء Date متدهای ایستایی نیز معین کرده. این متدها از طریق سازنده Date() درخواست می شوند.

شماره نام متدها و توضیحات
۱ Date.parse( )نمایش یک رشته از تاریخ و زمان را تجزیه می کند و نمایش هزارم ثانیه داخلی آن تاریخ را باز می گرداند.
۲ Date.UTC( )نمایش یک هزارم ثانیه تاریخ و زمان UTC معین شده را باز می گرداند.

در بخش های بعد، کاربرد متدهای ایستای Date با چند مثال توضیح داده خواهد شد.