سینتکس در جاوا اسکریپت مجموعه قوانینی است که چگونه برنامه های جاوا اسکریپت ایجاد می شوند:

مثال:

 var x, y, z;    // How to declare variables
x = 5; y = 6;   // How to assign values
z = x + y;     // How to compute values

مقادیر در جاوا اسکریپت

سینتکس در جاوا اسکریپت دو نوع مقدار را تعریف می کند: مقادیر ثابت و مقادیر متغیر.

مقادیر ثابت  literals و مقادیر متغیر نیز variables نامیده می شود.

literal ها در جاوا اسکریپت

مهمترین قوانین برای نوشتن مقادیر ثابت عبارتند از:

اعداد در قالب دهدهی یا بدون آن نوشته می شوند.

مثال:

10.50

1001

رشته ها متن هایی هستند که در تک یا دابل کوتیشن نوشته می شوند.

مثال:

"John Doe"

'John Doe'

متغیرهای جاوا اسکریپت

در یک زبان برنامه نویسی از متغیرها برای ذخیره سازی داده ها استفاده می شود.

در جاوا اسکریپت از کلمه ی کلیدی var برای تعریف متغیرها استفاده می شود.

از عملگر = برای تخصیص مقدیر به متغیرها استفاده می شود.

در مثال زیر X به عنوان یک متغیر تعریف شده و سپس مقدار 6 به آن اختصاص می یابد.سینتکس آن در زیر آمده است.

مثال:

var x;

x = 6;

عملگرهای جاوا اسکریپت

در جاوا اسکریپت از عملگرهای ریاضی ( / * _ + ) برای محاسبه مقادیر استفاده می شود.

مثال:

(5 + 6) * 10

همچنین از عملگر = برای تخصیص مقادیر به متغیرها استفاده می شود.

مثال:

var x, y;
x = 5;
y = 6;

عبارات در جاوا اسکریپت

عبارت در جاوا اسکریپت ترکیبیاز مقادیر، متغیر و عملگرهاست که برای محاسبه یک مقدار استفاده می شود.

برای مثال عبارت ۱۰ * ۵ :

مثال:

5 * 10

عبارات همچنین می توانند شامل متغیرهای باشند:

مثال:

x * 10

مقادیر می توانند شامل انواع مختلفی از جمله رشته و اعداد باشند :

مثال:

"John" + " " + "Doe"

کلمات کلیدی در جاوا اسکریپت

در جاوا اسکریپت از کلمات کلیدی برای تعریف یک عمل مانند تعریف متغیر استفاده می شود.

از کلمه کلیدی Var در جاوا اسکریپت برای تعریف یک متغیر استفاده می شود.

مثال:

var x, y;
x = 5 + 6;
y = x * 10;

توضیحات در جاوا اسکریپت

تمام دستورات وکدها در جاوا اسکریپت قابل اجرا نیستند.

کد و دستوراتی که بعد از دابل اسلش (//) و یا بین /* و */ قرار بگیرند کامپایل نمی شوند.

از این قابلیت برای درج توضیحات در کد استفاده می شود.

مثال:

 var x = 5;  // I will be executed

// var x = 6;  I will NOT be executed

شناسه ها در جاوا اسکریپت

شناسه ها نام ها هستند.

در جاوا اسکریپت از شناسه ها برای نامگذاری متغیرها (و کلمات کلیدی و توابع و برچسب ها) استفادهمی شود.

قوانین برای نام های قانونی در اکثر زبان های برنامه نویسی بسیار مشابه هم هستند.

در جاوا اسکریپت ابتدای کاراکتر شناسه باید یک حرف، کاراکتر زیر خط دار( _ ) و یا علامت دلار ( $ ) باشد.

کاراکترهای زیر مجموعه باید حروف ، ارقام، کاراکترهای زیر خط و یا علامت های دلار باشد.

ابتدای کاراکتر شناسه نباید عدد باشد.به این ترتیب جاوا اسکریپت می تواند به راحتی شناسه ها را از اعداد تشخیص دهد.

جاوا اسکریپت نسبت به حروف حساس است

جاوا اسکریپت بین حروف بزرگ و کوچک فرق می گذارد.

در مثال زیر دو متغیر lastName و  lastnameبا یکدیگر فرق دارند.

مثال:

var lastname, lastName;
lastName = "Doe";
lastname = "Peterson";

همچنین جاوا اسکریپت VAR یا Var را به عنوان کلمه ی کلیدی var در نظر نمی گیرد.

پیوند کلمات در نام متغیرها

از لحاظ تاریخی، برنامه نویسان از روشهای مختلف پیوند چندین واژه به یک نام متغیر استفاده کرده اند:

Hyphens:

first-name, last-name, master-card, inter-city.

اما Hyphens ها در جاوا اسکریپت مجاز نیستند.چرا که کاراکتر – به عنو.ان عمل تفریق رزرو شده است.

زیر خط:

first_name, last_name, master_card, inter_city.

Upper Camel Case (Pascal Case):

FirstName, LastName, MasterCard, InterCity.

Lower Camel Case:

جاوا اسکریپت بیشتر تمایل دارد تا از حالت camel case که حرف اول آن از حروف کوچک است، استفاده کند :

firstName, lastName, masterCard, interCity.

مجموعه کاراکتر در جاوا اسکریپت

جاوااسکریپت از استاندارد Unicode  ویژگی character set استفاده می کند.

Unicode تقریبا تمام کاراکتر ها، علائم نقطه گذاری و نمادهای جهان را پوشش می دهد.