به وسیله  حلقه می توان یک قطعه کد (code block) را چندین بار تکرار کرد (دوباره اجرا کرد).

جاوا اسکریپت از حلقه های تکرار مختلفی پشتیبانی می کند:

 

 • for- کد را به تعداد دفعات ذکر شده اجرا می کند
 • for/in- کد را بر اساس پروپرتی های یک شئ تکرار می کند
 • while – کد را تا زمان برقرار بودن شرط اجرا می کند
 • do/while – همانند حلقه while است با این تفاوت که شرط را در انتهای حلقه بررسی می کند

سینتکس:

for (statement 1; statement 2; statement 3) { 
  code block to be executed
}

دستور اول پیش از اینکه حلقه (قطعه کد / code block) آغاز شود، اجرا می گردد.
دستور دوم شرط اجرای حلقه را مشخص می کند.
دستور سوم هر بار پس از اتمام اجرای حلقه تکرار (اجرا) می شود.

مثال:

for (i = 0; i < 5; i++) {
  text += "The number is " + i + "<br>";
}

از مثال بالا نتیجه می گیریم که
دستور اول یک متغیر را پیش از اینکه حلقه آغاز شود مقداردهی و تنظیم می کند (var i = 0).
دستور دوم، شرطی را که در صورت برقرار بودن آن حلقه اجرا می شود تعریف می کند (i باید کمتر از 5 باشد).
دستور سوم با هر بار اجرای قطعه کد به اندازه ی یک واحد مقدار متغیر را افزایش می دهد (i++).

مثال:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
 
<h2>JavaScript Loops</h2>
 
<p id="demo"></p>
 
<script>
var text = "";
var i;
for (i = 0; i < 5; i++) {
  text += "The number is " + i + "<br>";
}
document.getElementById("demo").innerHTML = text;
</script>
 
</body>
</html>

خروجی:

The number is 0
The number is 1
The number is 2
The number is 3
The number is 4

همچنین شما می توانید فقط دستور دوم حلقه ( شرط تکرار حلقه) را تعریف کنید:

مثال:

var i = 0;
var len = cars.length;
for (; i < len; ) { 
 text += cars[i] + "<br>";
 i++;
}