سرویس های اندروید

یک سرویس مولفه ای است که برای انجام عملیات طولانی مدت در پس زمینه، بدون نیاز به تعامل با کاربر، اجرا می شود. برای مثال، یک سرویس می تواند در پس زمینه موسیقی اجرا کند در حالی که کاربر در اپلیکیشن متفاوتی قرار دارد و یا می تواند بدون قطع کردن تعامل کاربر با یک فعالیت، داده ها را از شبکه واکشی کنند. یک سرویس اساسا می تواند دو حالت داشته باشد.

وضعیت توصیف
Started (آغاز شده) این اولینیک سرویس در حالت Started قرار دارد، زمانی که یک مولفه از اپلیکیشن، مانند یک فعالیت، آن را با فراخوانی startService() آغاز کند. زمانی که یک سرویس آغاز شد، می تواند به صورت نامحدود در پس زمینه اجرا شود حتی اگر مولفه ای که آن را شروع کرده، از بین برود.
Bound (مقید) یک سرویس در حالت Bound قرار دارد، زمانی که یک مولفه­ی اپلیکیشن با فراخوانی bindService() به آن متصل شود. یک سرویس bound، یک واسط کلاینت-سرور را ارائه می کند و به مولفه ها اجازه می دهد تا با سرویس ارتباط برقرار کنند، درخواست های خود را به آن ارسال کنند، نتایج را دریافت کنند و حتی این کارها را در بین فرایندهایی که دارای ارتباط بین فرایندی (IPC ) هستند، انجام دهند .

یک سرویس در چرخه حیات خود دارای متدهای callback ایست که شما می توانید برای نظارت بر تغییرات وضعیت سرویس آنها را اجرا کنید و می توانید این کار را در زمان مناسب انجام دهید. نمودار زیر در سمت چپ نشان دهنده­ی چرخه حیات سیستم در زمانی است که سرویس به وسیله­ی startService() ایجاد می شود و نمودار سمت راست نشان دهنده­ی چرخه ­ی حیات سیستم در زمانی است که سرویس به وسیله ­ی bindService() ایجاد می شود.

برای ایجاد یک سرویس شما یک کلاس جاوا را ایجاد می کنید که کلاس اصلی (کلاس مبنای) Service یا یکی از زیر کلاس های آن را توسعه می دهد. کلاس مبنای Service متدهای callback مختلفی را تعریف میکند که مهمترین آنها در جدول زیر ارائه شده است. شما نیاز ندارید که همه­ ی متدها را پیاده سازی و اجرا کنید. با این حال، مهم است که شما هر کدام از آنها را بفهمید و از بین آنها مواردی که نیازمندی های مورد نیاز کاربران اپلیکیشن شما را تامین می کنند، پیاده سازی کنید.

وضعیت توصیف
Started (آغاز شده) این اولینیک سرویس در حالت Started قرار دارد، زمانی که یک مولفه از اپلیکیشن، مانند یک فعالیت، آن را با فراخوانی startService() آغاز کند. زمانی که یک سرویس آغاز شد، می تواند به صورت نامحدود در پس زمینه اجرا شود حتی اگر مولفه ای که آن را شروع کرده، از بین برود.
Bound (مقید) یک سرویس در حالت Bound قرار دارد، زمانی که یک مولفه­ اپلیکیشن با فراخوانی bindService() به آن متصل شود. یک سرویس bound، یک واسط کلاینت-سرور را ارائه می کند و به مولفه ها اجازه می دهد تا با سرویس ارتباط برقرار کنند، درخواست های خود را به آن ارسال کنند، نتایج را دریافت کنند و حتی این کارها را در بین فرایندهایی که دارای ارتباط بین فرایندی (IPC ) هستند، انجام دهند .

طرح ریزی سرویس زیر، نحوه پیاده سازی هر کدام از متدهای چرخه حیات را نشان می دهد.

package com.tutorialspoint;

import android.app.Service;
import android.os.IBinder;
import android.content.Intent;
import android.os.Bundle;

public class HelloService extends Service {
  
  /** indicates how to behave if the service is killed */
  int mStartMode;
  
  /** interface for clients that bind */
  IBinder mBinder;   
  
  /** indicates whether onRebind should be used */
  boolean mAllowRebind;

  /** Called when the service is being created. */
  @Override
  public void onCreate() {
   
  }

  /** The service is starting, due to a call to startService() */
  @Override
  public int onStartCommand(Intent intent, int flags, int startId) {
   return mStartMode;
  }

  /** A client is binding to the service with bindService() */
  @Override
  public IBinder onBind(Intent intent) {
   return mBinder;
  }

  /** Called when all clients have unbound with unbindService() */
  @Override
  public boolean onUnbind(Intent intent) {
   return mAllowRebind;
  }

  /** Called when a client is binding to the service with bindService()*/
  @Override
  public void onRebind(Intent intent) {

  }

  /** Called when The service is no longer used and is being destroyed */
  @Override
  public void onDestroy() {

  }
}

 

 

package com.example.tutorialspoint7.myapplication;

import android.content.Intent;
import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.os.Bundle;

import android.os.Bundle;
import android.app.Activity;
import android.util.Log;
import android.view.View;

public class MainActivity extends Activity {
  String msg = "Android : ";

  /** Called when the activity is first created. */
  @Override
  public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
   super.onCreate(savedInstanceState);
   setContentView(R.layout.activity_main);
   Log.d(msg, "The onCreate() event");
  }

  public void startService(View view) {
   startService(new Intent(getBaseContext(), MyService.class));
  }

  // Method to stop the service
  public void stopService(View view) {
   stopService(new Intent(getBaseContext(), MyService.class));
  }
}

مثال:

این مثال، از طریق تعدادی مراحل ساده به شما آموزش می دهد که چگونه سرویس اندرویدی خود را ایجاد کنید. مراحل زیر را برای تغییر اپلیکیشن اندرویدی ای که ما در بخش Hello World Example ایجاد کردیم، دنبال کنید.

مرحله توصیف
1 از Eclipse IDE برای ایجاد یک اپلیکیشن اندرویدی استفاده کنید و آن را همانطور که در مثال بخش Hello World Example شرح داده شد، تحت پکیج Hello World Example، HelloWorld بنامید.
2 اینفایل فعالیت اصلی MainActivity.java را برای اضافه کردن متدهای startService() و stopService() تغییر دهید.
3 یک فایل جاوای جدید MyService.java را تحت پکیج com.example.helloworld ایجاد کنید. این فایل شامل پیاده سازی متدهای مربوط به سرویس اندرویدی خواهد بود.
4 در اثر اینسرویس خود را با استفاده از تگ ، در فایل AndroidManifest.xml تعریف کنید. یک اپلیکیشن بدون هیچ محدودیتی می تواند یک یا تعداد بیشتری سرویس داشته باشد.
5 محتوای پیش فرض فایل فایل res/layout/activity_main.xml را تغییر دهید به طوریکه شامل دو دکمه در صفحه بندی خطی باشد.
6 دو ثابت start_service و stop_service را در فایل res/values/strings.xml تعریف کنید.
7 برای راه اندازی امولاتور اندروید اپلیکیشن را اجرا کنید و نتایج تغییرات اعمال شده در اپلیکیشن را بررسی کنید.

در بخش زیر محتوای فایل فعالیت اصلی src/com.example.helloworld/MainActivity.java نمایش داده شده است. این فایل می تواند شامل هر کدام از متدهای چرخه حیات اصلی باشد. ما متدهای startService() و stopService() را برای آغاز کردن و توقف سرویس اضافه کرده ایم.

در بخش زیر محتوای فایل src/com.example.helloworld/MyService.java ارائه شده است. این فایل می تواند، شامل پیاده سازی یک یا تعداد بیشتری سرویسِ مربوط به Service اصلی یا نیازمندی ها باشد. در حال حاضر ما فقط قصد داریم که متدهای onStartCommand() و onDestroy() را پیاده سازی کنیم.

package com.example.tutorialspoint7.myapplication;

import android.app.Service;
import android.content.Intent;
import android.os.IBinder;
import android.support.annotation.Nullable;
import android.widget.Toast;

/**
  * Created by TutorialsPoint7 on 8/23/2016.
*/

public class MyService extends Service {
  @Nullable
  @Override
  public IBinder onBind(Intent intent) {
   return null;
  }
 
  @Override
  public int onStartCommand(Intent intent, int flags, int startId) {
   // Let it continue running until it is stopped.
   Toast.makeText(this, "Service Started", Toast.LENGTH_LONG).show();
   return START_STICKY;
  }

  @Override
  public void onDestroy() {
   super.onDestroy();
   Toast.makeText(this, "Service Destroyed", Toast.LENGTH_LONG).show();
  }
}

 

در بخش زیر محتوای تغییر یافته­ ی فایل AndroidManifest.xml ارائه شده است، در اینجا ما تگ را برای وارد کردن سرویس مان اضافه کرده ایم.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  package="com.example.tutorialspoint7.myapplication">

  <application
   android:allowBackup="true"
   android:icon="@mipmap/ic_launcher"
   android:label="@string/app_name"
   android:supportsRtl="true"
   android:theme="@style/AppTheme">
  
   <activity android:name=".MainActivity">
     <intent-filter>
      <action android:name="android.intent.action.MAIN" />

      <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
     </intent-filter>
   </activity>
  
   <service android:name=".MyService" />
  </application>

</manifest>

 

بخش زیر نشان دهنده­ ی محتوای فایل res/layout/activity_main.xml برای وارد کردن دو دکمه است.

<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent" android:paddingLeft="@dimen/activity_horizontal_margin"
  android:paddingRight="@dimen/activity_horizontal_margin"
  android:paddingTop="@dimen/activity_vertical_margin"
  android:paddingBottom="@dimen/activity_vertical_margin" tools:context=".MainActivity">
  
  <TextView
   android:id="@+id/textView1"
   android:layout_width="wrap_content"
   android:layout_height="wrap_content"
   android:text="Example of services"
   android:layout_alignParentTop="true"
   android:layout_centerHorizontal="true"
   android:textSize="30dp" />
   
  <TextView
   android:id="@+id/textView2"
   android:layout_width="wrap_content"
   android:layout_height="wrap_content"
   android:text="Tutorials point "
   android:textColor="#ff87ff09"
   android:textSize="30dp"
   android:layout_above="@+id/imageButton"
   android:layout_centerHorizontal="true"
   android:layout_marginBottom="40dp" />

  <ImageButton
   android:layout_width="wrap_content"
   android:layout_height="wrap_content"
   android:id="@+id/imageButton"
   android:src="@drawable/abc"
   android:layout_centerVertical="true"
   android:layout_centerHorizontal="true" />

  <Button
   android:layout_width="wrap_content"
   android:layout_height="wrap_content"
   android:id="@+id/button2"
   android:text="Start Services"
   android:onClick="startService"
   android:layout_below="@+id/imageButton"
   android:layout_centerHorizontal="true" />

  <Button
   android:layout_width="wrap_content"
   android:layout_height="wrap_content"
   android:text="Stop Services"
   android:id="@+id/button"
   android:onClick="stopService"
   android:layout_below="@+id/button2"
   android:layout_alignLeft="@+id/button2"
   android:layout_alignStart="@+id/button2"
   android:layout_alignRight="@+id/button2"
   android:layout_alignEnd="@+id/button2" />

</RelativeLayout>

 

اکنون می خواهیم اپلیکیشن تغییر یافته ­ی Hello World! را اجرا کنیم، من فرض می کنم که شما ADV خود را در طول نصب محیط ایجاد کرده باشید. برای اجرای اپلیکیشن از Eclipse، یکی از فایل های فعالیت پروژه ­ی خود را باز کنید و بر روی آیکن Run از نوار ابزار خود کلیک کنید. Eclipse، اپلیکیش را بر روی AVD شما نصب می کند و آن را آغاز می کند و در صورتی که همه­ ی موارد مربوط به تنظیمات و برنامه شما درست باشد، صفحه امولاتور زیر برای شما نمایش داده می شود.

اکنون برای آغاز کردن سرویس خود، بر وری دکمه Start Service کلیک کنید، این کار سرویس شما را آغاز می کند و با توجه به کدهای برنامه نویسی شده در متد onStartCommand() پیغام Service Started (به معنای سرویس آغاز شد)، در بخش انتهایی شبیه ساز به صورت زیر نمایش داده می شود.

برای متوقف کردن سرویس، شما می توانید بر روی دکمه Stop Service کلیک کنید.