این دوره به دلیل عدم تایید توسط کمیته ارزیابی دانشجویار، حذف شده است.
دوره جایگزین جهت استفاده: دوره جامع آموزش تخصصی نرم افزار مایا

k23

با دروس پایانی فصل اول در خدمت شما عزیزان هستیم تحت عناوین

Import یا وارد کردن اشیاء در صحنه به مدت ۶ دقیقه با حجم ۴۲٫۴ مگابایت

قسمت اول از آموزش پنجره Reference Editor به مدت ۱۶:۳۰ دقیقه با حجم ۵۱٫۲ مگابایت

قسمت دوم از آموزش پنجره Reference Editor به مدت ۸ دقیقه با حجم ۳۳٫۴ مگابایت