این دوره به دلیل عدم تایید توسط کمیته ارزیابی دانشجویار، حذف شده است.
دوره جایگزین جهت استفاده: دوره جامع آموزش تخصصی نرم افزار مایا

k23

با دروس پایانی فصل اول در خدمت شما عزیزان هستیم تحت عناوین

Import یا وارد کردن اشیاء در صحنه به مدت 6 دقیقه با حجم 42.4 مگابایت

قسمت اول از آموزش پنجره Reference Editor به مدت 16:30 دقیقه با حجم 51.2 مگابایت

قسمت دوم از آموزش پنجره Reference Editor به مدت 8 دقیقه با حجم 33.4 مگابایت