شیء عددی (Number) داده های عددی را نمایش می دهد، چه اعداد صحیح باشد یا اعشاری. درحالت کلی، نیازی نیست درمورد شی  Number نگران باشید، چون مرورگر بصورت اتوماتیک مفهوم اعداد را برای نمونه کلاس عدد تبدیل می کند.

سینتکس:

دستور نوشتاری ساخت یک شیء Number بصورت زیر است:

var val = new Number(number);

اگر به جای عدد، شناسه ای غیر عددی قرار دهید، شناسه نمی تواند به عدد تبدیل شود و NaN (یک عدد نیست) را باز می گرداند.

ویژگی های Number

در اینجا لیستی از ویژگی های Number و توضیح آن قرار گرفته:

شماره ویژگی و توضیحات
۱ MAX_VALUEبزرگترین مقداری که یک عدد در جاوا اسکریپت می تواند داشته باشد ۱.۷۹۷۶۹۳۱۳۴۸۶۲۳۱۵۷E+308 است.
۲ MIN_VALUEکوچکترین مقداری که یک عدد در جاوا اسکریپت می تواند داشته باشد ۵E-324 است.
۳ NaNبرابر است با مقدار غیر عددی.
۴ NEGATIVE_INFINITYمقداری که از MIN_VALUE کمتر است.
۵ POSITIVE_INFINITYمقداری که از MAX_VALUE بزرگتر است.
۶ Prototypeیک نمونه اولیه ساکن از آبجکت Number. از این ویژگی برای اختصاص ویژگی ها و متدهای جدید به شیء Number در سند جاری استفاده می شود.
۷  Constructorتابعی که نمونه این شیء را ایجاد کرده باز می گرداند که در حالت پیش فرض شیء Number است.

در بخش های بعد مثال هایی برای اثبات ویژگی های Number عنوان خواهد شد.

متدهای Number

شیء Number فقط حاوی متدهای پیش فرض است که بخشی از تعریف هر شیء هستند.

شماره متدها و توضیح
۱ toExponential()عدد را مجبور به نمایش در نمایی دودویی می کند. حتی اگر عدد در محدوده ای باشد که جاوا اسکریپت معمولا بصورت دودویی استاندارد استفاده کند.
۲ toFixed()عدد را بصورت ارقام معین سمت راست اعشار فرم می دهد.
۳ toLocaleString()رشته ای از نسخه مقدار عدد جاری را بازمی گرداند که ممکن است طبق تنظیمات بومی مرورگر تغییر کند.
۴ toPrecision()مقدار کلی ارقامی که برای نمایش عدد باید نشان داده شود را تعریف می کند (شامل ارقام سمت چپ و راست اعشار)
۵ toString()رشته نمایش مقدار عدد را بازمی گرداند.
۶ valueOf()مقدار عدد را باز می گرداند.

در بخش های بعد برای توضیح متدهای Number چند مثال عنوان خواهد شد.