شیء math ویژگی ها و متدهای شما را برای ثابت ها و توابع ریاضی آماده می کند. برخلاف دیگر اشیاء سراسری، Math یک سازنده نیست. تمام ویژگی ها و متدهای Math ایستا هستند و می توانند با استفاده از Math به عنوان یک شی بدون ایجاد آن، فراخوانده شوند.

مثلا شما به ثابت pi به عنوان Math.PI رجوع می کنید و تابع سینوسی را به عنوان Math.sin(x) فرامی خوانید که x شناسه متد است.

سینتکس:

دستور نوشتاری برای فراخوانی ویژگی ها و متدهای Math بصورت زیر است:

var pi_val = Math.PI;
var sine_val = Math.sin(30);

ویژگی های Math

در ادامه لیستی از ویژگی های Math به همراه توضیحات آن قرار دارد:

شماره ویژگی و توضیحات
۱ E \ثابت Euler و پایه لگاریتم طبیعی، اندازه تقریبی: ۲.۷۱۸
۲ LN2لگاریتم طبیعی ۲ ، اندازه تقریبی: ۰.۶۹۳
۳ LN10لگاریتم طبیعی ۱۰، اندازه تقریبی ۲.۳۰۲
۴ LOG2Eپایه ۲ لگاریتم E، اندازه تقریبی: ۱.۴۴۲
۵ LOG10Eپایه ۱۰ لگاریتم E، اندازه تقریبی: ۰.۴۳۴
۶ PIنسبت محیط دایره به قطر آن، اندازه تقریبی: ۳.۱۴۱۵۹
۷ SQRT1_2جذر ۱/۲، معادل، ۱ بر جذر ۲، اندازه تقریبی: ۰.۷۰۷
۸ SQRT2جذر ۲، اندازه تقریبی: ۱.۴۱۴

در بخش های بعد کاربرد ویژگی های Math را با چند مثال اثبات خواهیم کرد.

متدهای Math

در ادامه لیستی از متدهای مربوط به شیء Math و توضیحات آن قرار دارد:

شماره نام متد و توضیحات
۱ abs()مقدار مطلق عدد را باز می گرداند.
۲ acos()معکوس تابع مثلثانی کسینوس عدد را بر حسب رادیان باز می گرداند (آرک کسینوس)
۳ asin()معکوس تابع مثلثاتی سینوس عدد را بر حسب رادیان باز می گرداند(آرک سینوس)
۴ atan()معکوس تابع مثلثاتی تانژانت عدد را بر حسب رادیان  باز میگرداند (آرک تانژانت)
۵ atan2()معکوس تابع مثلثاتی تانژانت کسر را باز می گرداند.
۶ ceil()کوچکترین عدد صحیح بزرگتر یا مساوی عدد را باز می گرداند.
۷ cos()کسینوس عدد را باز می گرداند.
۸ exp()EN را باز می گرداند، وقتی که N یک شناسه است و E سازنده Euler، پایه لگاریتم طبیعی.
۹ floor()بزرگترین عدد صحیح، کوچکتر مساوی عدد را باز می گرداند.
۱۰ log()لگاریتم طبیعی (پایه E) عدد را باز می گرداند
۱۱ max()بزرگترین مقدار از صفر یا بیشتر را باز می گرداند.
۱۲ min()کوچکترین مقدار از صفر یا بیشتر را باز می گرداند.
۱۳ pow()مقدار عدد به توان پایه را باز می گرداند.
۱۴ random()عددی تصادفی بین ۰ و ۱ باز می گرداند.
۱۵ round()مقدار عدد را به نزدیکترین عدد صحیح باز می گرداند.
۱۶ sin()سینوس عدد را باز می گرداند.
۱۷ sqrt()جذر عدد را باز می گرداند.
۱۸ tan()تانژانت عدد را باز میگرداند.
۱۹ toSource()رشته Math را بازمیگرداند.

در بخش های بعد برای اثبات کاربر متدهای Math مثال هایی عنوان خواهد شد.