شیء Boolean دو مقدار را نماش می دهد، “true” یا “false”. اگر مقدار پارامتر حذف شده باشد یا ۰ ، ۰- ، تهی، NaN، تعریف نشده، و یا رشته خالی (“”) باشد، شی مقدار اولیه ای از false دارد.

سینتکس:

از دستور نوشتاری زیر برای ایجاد یک شیء Boolean استفاده کنید:

var val = new Boolean(value);

مشخصات Boolean

دراینجا لیستی از مشخصات شیء Boolean آورد شده:

شماره مشخصات و توضیح
۱ Constructor (سازنده)یک ارجاع به تابع Boolean که شیء را ساخته بازمی گرداند.
۲ Prototype (نمونه اولیه)ویژگی prototype به شما اجازه می دهد مشخصات و متدها را به یک شیء اضافه کنید.

در بخش های بعد برای توضیح مشخصات شیء Boolean مثال هایی عنوان خواهد شد.

متدهای Boolean

در اینجا لیستی از متدهای شی Boolean و توضیح آن قرار گرفته:

شماره نام متد و توضیح
۱ toSource()رشته ای حاوی منبع شی Boolean را باز می گرداند. میتوانید از این رشته برای ایجاد یک شیء معادل استفاده کنید.
۲ toString()بر اساس مقدار شیء رشته ای از “true” یا “false” را باز می گرداند.
۳ valueOf()مقدار اولیه شی Boolean را باز می گرداند.

در بخش های بعد، برای توضیح کاربرد متد های Boolean چند مثال عنوان خواهد شد.

متد toSource()

نکته: این متد توسط تمامی مرورگرها پشتیبانی نمی شود.

سینتکس:

boolean.toSource()

مثال:

<html>
  <head>
   <title>JavaScript toSource() Method</title>
  </head>  
  <body>  
   <script type = "text/javascript">
     function book(title, publisher, price) {
      this.title = title;
      this.publisher = publisher;
      this.price = price;
     }     
     var newBook = new book("Perl","Leo Inc",200); 
     document.write(newBook.toSource()); 
   </script>   
  </body>
</html>

خروجی:

({title:"Perl", publisher:"Leo Inc", price:200})

متد toString()

سینتکس:

boolean.toString()

مثال:

<html>
  <head>
   <title>JavaScript toString() Method</title>
  </head>
  
  <body>  
   <script type = "text/javascript">
     var flag = new Boolean(false); 
     document.write( "flag.toString is : " + flag.toString() ); 
   </script>   
  </body>
</html>

خروجی:

flag.toString is : false

متد valueOf()

سینتکس:

boolean.valueOf()

مثال:

<html>
  <head>
   <title>JavaScript valueOf() Method</title>
  </head>
  
  <body>  
   <script type = "text/javascript">
     var flag = new Boolean(false); 
     document.write( "flag.valueOf is : " + flag.valueOf() ); 
   </script>   
  </body>
</html>

خروجی:

flag.valueOf is : false