شیء Array (آرایه) به شما اجازه می دهد مقادیر چندگانه را در متغیر انفرادی ذخیره کنید و مجموعه دائمی از عناصر همنوع را ذخیر کنید. یک آرایه برای ذخیره مجموعه ای از داده ها استفاده می شود، اما اگر آرایه به عنوان مجموعه ای از متغیرهای هم نوع در نظر گرفته شود کاربردی تر است.

سینتکس:

برای ایجاد یک شی Array از دستور زیر استفاده کنید:

var fruits = new Array( "apple", "orange", "mango" );

پارامتر Array لیستی از رشته ها یا اعداد صحیح است. وقتی یک پارامتر عددی مفرد با سازنده آرایه تعیین کنید، طول ابتدای آرایه را مشخص می کنید. حداکثر طول مجاز که برای یک آرایه، ۴,۲۹۴,۹۶۷,۲۹۵ است.

می توانید به سادگی با اختصاص دادن مقادیر زیر، آرایه را ایجاد کنید:

var fruits = [ "apple", "orange", "mango" ];

می توانید برای پذیرش و قرار دادن مقادیر در داخل آرایه از اعداد ترتیبی بصورت زیر استفاده کنید:

fruits[0] is the first element
fruits[1] is the second element
fruits[2] is the third element

ویژگی های آرایه

در ادامه لیستی از ویژگی های شیء Array به همراه توضیح آنها آمده است:

شماره ویژگی و توضیحات
۱ Constructor (سازنده)ارجاعی که شیء را ایجاد کرده به تابع آرایه باز می گرداند.
۲ Index (شاخص)نمایش شاخص zero-based تطابق در رشته.
۳ Input (ورودی)این ویژگی فقط در آرایه هایی که توسط عبارت منظم ایجاد شده موجود است.
۴ Length (طول)تعداد عناصر در آرایه را منعکس می کند.
۵ Prototype (نمونه اولیه)ویژگی نمونه اولیه اجازه می دهد تا متدها و ویژگی ها را به شیء اضافه کنید.

در بخش های بعد کاربرد ویژگی های آرایه را با چند مثال توضیح خواهیم داد.

متدهای Array

در ادامه لیستی از متدهای آرایه به همراه توضیح آنها قرار دارد:

شماره نام متدها و توضیحات
۱ concat()آرایه ای جدید شامل اتصال آرایه به آرایه های حذف یا اضافه شده، را باز می گرداند.
۲ every()اگر هر عنصر در آرایه از تابع تست پیروی کند، مقدار true را باز می گرداند.
۳ filter()یک آرایه جدید با تمام عناصر آرایه فعلی ایجاد می کند که از تابع شرط ارائه شده پیروی کنند.
۴ forEach()برای هر عنصر در آرایه یک تابع اعمال می کند.
۵ indexOf()اولین (کمترین) شاخص یک عنصر در آرایه برابر با مقدار معین شده را باز می گرداند، درصورتی که یافت نشود ۱- را باز می گرداند.
۶ join()تمام عناصر یک آرایه را به یک رشته متصل می کند.
۷ lastIndexOf()آخرین (بزرگترین) شاخص یک عنصر در آرایه برابر با مقدار معین شده را باز می گرداند، درصورتی که یافت نشود ۱- را باز می گرداند.
۸ map()یک آرایه جدید با نتhd[ فراخوانی تابع ارائه شده در هر عنصر این آرایه، ایجاد می کند.
۹ pop()آخرین عنصر آرایه را حذف کرده و آن عنصر را باز می گرداند.
۱۰ push()یک یا چند عنصر به پایان آرایه اضافه کرده و طول جدید آرایه را باز میگرداند.
۱۱ reduce()یک تابع همزمان با دو مقدار آرایه (از چپ به راست) اجرا می کند، تا آن را به یک مقدار مفرد کاهش دهد.
۱۲ reduceRight()یک تابع همزمان با دو مقدار آرایه (از راست به چپ) اجرا می کند، تا آن را به یک مقدار مفرد کاهش دهد.
۱۳ reverse()دستور عناصر یک آرایه را معکوس می کند. اولین عنصر به آخرین تبدیل شده و آخرین عنصر به اولین عنصر.
۱۴ shift()اولین عنصر آرایه را حذف می کند و آن عنصر را باز می گرداند.
۱۵ slice()بخشی از آرایه را خارج کرده و آرایه جدید را بازمی گرداند.
۱۶ some()اگر حداقل یک عنصر در آرایه از تابع تست ارائه شده پیروی کند، true را باز میگرداند.
۱۷ toSource()کد منبع هر آرایه را نمایش می دهد.
۱۸ sort()عناصر یک آرایه را دسته بندی می کند.
۱۹ splice()عناصر را به آرایه اضافه یا از آن حذف می کند.
۲۰ toString()یک رشته به نمایندگی از آرایه و عناصرش باز میگرداند.
۲۱ unshift()یک یا چند عنصر، ابتدای آرایه اضافه کرده و طول جدید آرایه را باز می گرداند.

در بخش های بعد اثبات کاربرد متدهای آرایه با چند مثال عنوان خواهد شد.