همان طور که پیش تر تشریح شد، حلقه برای اجرای مجموعه دستورات (یک قطعه کد/code block) مادام اینکه شرط مشخصی برقرار باشد بکار می رود.

حلقه ی While مجموعه دستورات معینی را تا زمانی که شرط مشخصی صحیح و برقرار باشد تکرار می کند.

فلوچارت:

 

سینتکس:

while (expression) {
  Statement(s) to be executed if expression is true
}

مثال:

<html>
  <body>
   
   <script type = "text/javascript">
     <!--
      var count = 0;
      document.write("Starting Loop ");
     
      while (count < 10) {
        document.write("Current Count : " + count + "<br />");
        count++;
      }
     
      document.write("Loop stopped!");
     //-->
   </script>
   
   <p>Set the variable to different value and then try...</p>
  </body>
</html>

خروجی:

Starting Loop
Current Count : 0
Current Count : 1
Current Count : 2
Current Count : 3
Current Count : 4
Current Count : 5
Current Count : 6
Current Count : 7
Current Count : 8
Current Count : 9
Loop stopped!
Set the variable to different value and then try...

نکته:اگر فراموش کنید که متغیر مورد استفاده در شرط حلقه را در بدنه  حلقه افزایش دهید، حلقه هرگز پایان نخواهد یافت! و مرورگر هنگ خواهد کرد.

حلقه  Do/While

حلقه  Do/While بسیار مشابه حلقه  while بوده و به استثنای یک تفاوت جزئی همان کارایی را دارد. این حلقه ابتدا یک بار دستورهای درون ساختار حلقه را کاملا اجرا می کند، سپس به بررسی صحیح بودن شرط می پردازد. به عبارتی دیگر حتی اگر هم شرط غلط باشد دستورات حلقه حداقل یکبار (پیش از ارزیابی شرط) اجرا می گردند.

فلوچارت:

 

سینتکس:

do {
  Statement(s) to be executed;
} while (expression);

نکته:اگر فراموش کنید که متغیر مورد استفاده در شرط حلقه را در بدنه ی حلقه افزایش دهید. حلقه هرگز پایان نخواهد یافت! و مرورگر هنگ خواهد کرد.

مثال:

<html>
  <body>  
   <script type = "text/javascript">
     <!--
      var count = 0;
      
      document.write("Starting Loop" + "<br />");
      do {
        document.write("Current Count : " + count + "<br />");
        count++;
      }
      
      while (count < 5);
      document.write ("Loop stopped!");
     //-->
   </script>   
   <p>Set the variable to different value and then try...</p>
  </body>
</html>

خروجی:

Starting Loop
Current Count : 0 
Current Count : 1 
Current Count : 2 
Current Count : 3 
Current Count : 4
Loop Stopped!
Set the variable to different value and then try...