Void یک کلمه کلیدی مهم در جاوا اسکریپت است. می تواند به عنوان یک اپراتور یکانی unary استفاده شود که قبل از عملگر انفرادی ظاهر می شود و می تواند از هرنوع باشد. این اپراتور بدون بازگشت مقدار، عبارتی برای ارزیابی تعیین می کند.

سینتکس:

ترکیب نوشتاری void می تواند به دو صورت زیر باشد:

<head>
  <script type = "text/javascript">
   <!--
     void func()
     javascript:void func()
     or:
     void(func())
     javascript:void(func())
   //-->
  </script>
</head>

مثال1:

بیشترین استفاده از این اپراتور در سمت مشتری جاوا اسکریپت است: URL اجازه می دهد شما عبارتی را برای اثرات جانبی اش ارزیابی کنید، بدون اینکه مرورگر مقدار عبارت ارزیابی شده را نمایش دهد.

در اینجا عبارت alert (‘Warning!!!’)  ارزیابی شده اما دوباره در سند موجود بارگذاری نمی شود.

<html>
  <head>   
   <script type = "text/javascript">
     <!--
     //-->
   </script>  
  </head>
  
  <body>  
   <p>Click the following, This won't react at all...</p>
   <a href = "javascript:void(alert('Warning!!!'))">Click me!</a>   
  </body>
</html>

خروجی:

مثال2:

به مثال زیر نگاهی بیاندازید. لینک زیر هیچ کاری انجام نمی دهد چون عبارت “۰” در جاوا اسکریپت اثری ندارد. در اینجا عبارت “۰” ارزیابی شده، اما در سند موجود بارگذاری نمی شود.

<html>
  <head>  
   <script type = "text/javascript">
     <!--
     //-->
   </script>   
  </head>
  
  <body>  
   <p>Click the following, This won't react at all...</p>
   <a href = "javascript:void(0)">Click me!</a>   
  </body>
</html>

خروجی:

که مقداری برنمیگرداند.

مثال3:

کاربرد دیگر void ایجاد مقدار تعریف نشده (undefined) بصورت زیر است:

<html>
  <head>   
   <script type = "text/javascript">
     <!--
      function getValue() {
        var a,b,c;
        
        a = void ( b = 5, c = 7 );
        document.write('a = ' + a + ' b = ' + b +' c = ' + c );
      }
     //-->
   </script>   
  </head>
  
  <body>
   <p>Click the following to see the result:</p>
   <form>
     <input type = "button" value = "Click Me" onclick = "getValue();" />
   </form>   
  </body>
</html>

خروجی: