روش های گرفتن خروجی جاوا اسکریپت

در جاوا اسکریپت داده ها به روش های زیر نمایش داده می شوند:

  • نوشتن در عناصر html با استفاده از innerHTML
  • نوشتن در خروجی html با استفاده از document.write()
  • نمایش به صورت پیغام در قالب یک alert box با استفاده از window.alert()
  • گرفتن خروجی در کنسول مرورگر با استفاده از console.log()

استفاده از innerHTML

برای دسترسی به عناصر مختلف HTML در جاوا اسکریپت می توان از متد document.getElementById(id) استفاده کرد.

صفت id یک عنصر HTML را تعریف می کند، خصوصیت innerHTML محتوای عناصر HTML را مشخص می کند:

مثال:

 <!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1>My First Web Page</h1>
<p>My First Paragraph</p>

<p id="demo"></p>

<script>
document.getElementById("demo").innerHTML = 5 + 6;
</script>

</body>
</html>

نکته:تغییر خصیصه innerHTML عنصر HTML یک روش معمول برای نمایش داده ها در HTML است.

استفاده از document.write()

برای  تست خروجی ،از document.write() استفاده می شود.

مثال:

 <!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1>My First Web Page</h1>
<p>My first paragraph.</p>

<script>
document.write(5 + 6);
</script>

</body>
</html>

نکته: : استفاده از document.write() بعد از هر عنصر html که بارگزاری شده باعث حذف تمام HTML موجود می شود.

مثال:

 <!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1>My First Web Page</h1>
<p>My first paragraph.</p>

<button type="button" onclick="document.write(5 + 6)">Try it</button>

</body>
</html>

بهتر است  از  document.write() فقط برای تست خروجی استفاده شود.

استفاده از window.alert()

شما می توانید از یک alert box برای نمایش خروجی استفاده کنید :

مثال:

 <!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1>My First Web Page</h1>
<p>My first paragraph.</p>

<script>
window.alert(5 + 6);
</script>

</body>
</html>

استفاده از consol.log()

برای اهداف خطازدایی می توانید از console.log() استفاده کنید.

مثال:

 <!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<script>
console.log(5 + 6);
</script>

</body>
</html>