در بسیاری از اوقات به هنگام نوشتن یک اسکریپت یا کد، برنامه نویس نیاز دارد که تصمیم های متفاوتی با توجه به نتایج مختلف بگیرد، برای این کار برنامه نویس از دستورات شرطی کمک می گیرد.

فلوچارت if..else

 

 

 

در جاوا اسکریپت ما دستورات شرطی زیر را داریم:

دستور if – از اين ساختار در مواقعی که می خواهيم در صورت بر قرار بودن شرط معینی دستور مشخصی اجرا شود، استفاده می کنیم . چنانچه شرط تعیین شده صحیح یا برقرار نبود، هيچ دستوری اجرا نخواهد شد.
دستور else – از اين ساختار زمانی استفاده می کنیم که می خواهيم در صورت بر قرار بودن شرط، دستور معینی اجرا شود و در صورت عدم بر قراری آن شرط، دستور یا مجموعه ای از دستورات دیگر اجرا گردند.
if…else – اگر شرط برقرار باشد بخشی از کد را که مشخص کرده اید(نوشته اید) اجرا می کند. واگر برقرار نبود بخش دیگری را اجرا می کند.

دستور شرطی if

ار دستور if برای اجرای یک بلوک کد جاوا اسکریپت استفاده می شود به شرط درست بودن عبارت شرطی

سینتکس:

if (expression) {
  Statement(s) to be executed if expression is true
}

مثال:

Live Demo

<html>
  <body>   
   <script type = "text/javascript">
     <!--
      var age = 20;
     
      if( age > 18 ) {
        document.write("<b>Qualifies for driving</b>");
      }
     //-->
   </script>   
   <p>Set the variable to different value and then try...</p>
  </body>
</html>

خروجی کد بالا مانند زیر است:

Qualifies for driving
Set the variable to different value and then try...

دستور شرطی else if

اگر شرط درست باشد دستور مقابل if اجرا می شود در غیر این صورت دستور مقابل else اجرا می گردد (در صورت غلط بودن شرط اول، شرط دیگری را برای امتحان کردن مشخص می کند).

سینتکس:

if (expression) {
  Statement(s) to be executed if expression is true
} else {
  Statement(s) to be executed if expression is false
}

(شرط اول) {
قطه کدی که در صورت صحیح بودن شرط اول باید اجرا گردد
} else if (شرط دوم) {
قطعه کدی که در صورت غلط بودن شرط اول و صحیح بودن شرط دوم باید اجرا شود
} else {
قطعه کدی که در صورت غلط بودن هر دو شرط اول و دوم باید اجرا شود
}

مثال:

Live Demo

<html>
  <body>  
   <script type = "text/javascript">
     <!--
      var age = 15;
     
      if( age > 18 ) {
        document.write("<b>Qualifies for driving</b>");
      } else {
        document.write("<b>Does not qualify for driving</b>");
      }
     //-->
   </script>   
   <p>Set the variable to different value and then try...</p>
  </body>
</html>

خروجی:

Does not qualify for driving
Set the variable to different value and then try...