کامنت ها در جاوا اسکریپت برای توضیح دادن عملکرد کد مورد استفاده قرار می گیرند.

همچنین کامنت ها برای جلوگیری از اجرا شدن قسمتی از کد نیز استفاده می شود.

کامنت تک خطی

کامنت های تک خطی با دابل اسلش // آغاز می شوند.

هر متن یا کدی که بین // و انتهای خط باشد، توسط جاوا اسکریپت نادیده گرفته می شود. (اجرا نمی شود)

در مثال زیر از کامنت قبل از هر خط کد استفاده کرده ایم:

مثال:

// Change heading:
document.getElementById("myH").innerHTML = "My First Page";

// Change paragraph:
document.getElementById("myP").innerHTML = "My first paragraph.";

مثال:

var x = 5;      // Declare x, give it the value of 5
var y = x + 2;  // Declare y, give it the value of x + 2

کامنت های چند خطی

کامنت های چند خطی با */ آغاز و با /* پایان می یابند.

در مثال زیر در چندین خط کد را توضیح داده ایم:

مثال:

/*
The code below will change
the heading with id = "myH"
and the paragraph with id = "myP"
in my web page:
*/
document.getElementById("myH").innerHTML = "My First Page";
document.getElementById("myP").innerHTML = "My first paragraph.";

نکته:کامنت های تک خطی بیشتر متداول هستند.کامنت های چند خطی اغلب برای مستندات رسمی استفاده می شود.
نظرات بلاک اغلب برای مستندات رسمی استفاده می شود.

استفاده از کامنت ها برای اجرا شدن بخشی از کد

استفاده از کامنت ها در جاوا اسکریپت برای اجرا نشدن و تست کد مناسب است.

اضافه کردن // در جلوی هر خط کد آن را تبدیل به یک کامنت می کند.

در مثال زیر از // برای اجرا نشدن یکی از خط ها استفاده کرده ایم:

مثال:

//document.getElementById("myH").innerHTML = "My First Page";
document.getElementById("myP").innerHTML = "My first paragraph.";

در مثال زیر با استفاده از کامنت چند خطی یک بلوک از کد را تبدیل به کامنت کرده ایم:

مثال:

/*
document.getElementById("myH").innerHTML = "My First Page";
document.getElementById("myP").innerHTML = "My first paragraph.";
*/