عملگرهای ریاضی یک عمل ریاضی را روی اعداد انجام می دهند:

عملگر توضیحات
+ جمع
تفریق
* ضرب
/ تقسیم
% باقی مانده ی تقسیم
++ افزایش
کاهش

عملیات ریاضی

یک عملیات ریاضی ساده روی دو عدد انجام می شود.

این دو عدد را می توان مستقیما تعریف کرد:

مثال:

var x = 100 + 50;

یا به صورت زیر:

مثال:

var x = a + b;

یا به صورت زیر:

مثال:

var x = (100 + 50) * a;

عملگرها و عملوندها

اعدادی که در عملیات ریاضی به کار می روند، عملوند نام دارند.

یک عملیات ریاضی با استفاده از عملگرها (نماد بین دو عملوند) انجام می شود.

عملوند عملگر عملگر
۱۰۰ + ۵۰

جمع

عملگر جمع (+) دو عدد را با هم جمع می کند:

مثال:

var x = 5;
var y = 2;
var z = x + y;

عملگر تفریق

عملگر تفریق ( – ) دو عدد را از هم کم می کند:

مثال:

var x = 5;
var y = 2;
var z = x - y;

عملگر ضرب

عملگر ضرب ( * ) دو عدد را در هم ضرب می کند:

مثال:

var x = 5;
var y = 2;
var z = x * y;

عملگر تقسیم

عملگر تقسیم (/) اعداد را برهم تقسیم می کند.

مثال:

var x = 5;
var y = 2;
var z = x / y;

باقیمانده تقسیم

از عملگر % برای محاسبه ی باقی مانده ی تقسیم یک عدد بر عدد دیگر استفاده می شود :

مثال:

var x = 5;
var y = 2;
var z = x % y;

نکته:در محاسبات، تقسیم دو عدد صحیح، یک quotient (فاکتور) و remainder (یک باقیمانده) تولید می کند.

در ریاضیات، remainder  ( باقیمانده ) باقیمانده نتیجه یک تقسیم محاسباتی است.

عملگر افزایشی

عملگر افزایشی ( ++ ) اعداد را یک واحد افزایش می دهد.

مثال:

var x = 5;
x++;
var z = x;

 

عملگر کاهشی

عملگر افزایشی ( – – ) اعداد را یک واحد افزایش می دهد.

مثال:

var x = 5;
x--;
var z = x;

اولویت عملگر

اولویت عملگرها، ترتیب انجام عملیات را در یک عبارت ریاضی مشخضص می کند.

مثال:

var x = 100 + 50 * 3;

آیا نتیجه ی عملیات فوق با ۱۵۰ * ۳ و یا ۱۰۰ + ۱۵۰ یکسان است ؟

در قوانین ریاضیات اولویت ضرب از جمع بالاتر است، پس ابتدا عملیات ضرب انجام می شود.

عملگرهای ضرب (*) و تقسیم (/) از اولویت بالاتری نسبت به عملگرهای جمع (+) و تفریق (-) برخوردارند.

و همچنین با تغیر ساختار عملیات فوق، می توانید اولویت ها را نیز تغییر دهید:

مثال:

var x = (100 + 50) * 3;

هنگام استفاده از پرانتز، عملیات داخل پرانتز از اولویت بیشتری برخوردارند.

زمانیکه عملگرهای زیادی با اولویت یکسان قرار بگیرند، اولویت محاسبه از چپ به راست خواهد بود.

مثال:

var x = 100 + 50 - 3;

اولویت عملگرها در جاوا اسکریپت

نکته:نوشته های رنگ قرمز، نشان دهنده ECMAScript 2015 (ES6) یا بالاتر است.