جاوا اسکریپت می تواند:

محتوای HTML را تغییر دهد

یکی از توابع کاربردی زبان جاوا اسکریپت تابع getElementById()است.
در مثال زیر ما محتوای یک عنصر ( با id=”demo” ) را به مقدار Hello JavaScript تغییر می دهیم:

مثال:

document.getElementById("demo").innerHTML = "Hello JavaScript";

زبان جاوا اسکریپت هر دو نوع کوتیشن  (سینگ ‘ و دابل “) را پشتیبانی می کند.

مثال:

document.getElementById('demo').innerHTML = 'Hello JavaScript';

 مقادیر  ویژگی (Attribute) را تغییر دهد

در مثال زیر ما مقدار ویژگی src یک تگ <img> را تغییر می دهیم:

مثال:

document.getElementById('myImage').src='pic_bulbon.gif'

استایل HTML (Css) را تغییر دهد

تغییر استایل یک عنصر مانند تغییر محتوای آن در جاوا اسکریپت است.

مثال:

document.getElementById("demo").style.fontSize = "35px";

 عناصر HTML را مخفی کند

مثال:

document.getElementById("demo").style.display = "none";

 عناصر HTML را نمایش دهد

مثال:

document.getElementById("demo").style.display = "block";