عملگر های محاسباتی در جاوا اسکریپت برای انجام اعمال ریاضی بر روی اعداد به کار می روند:

مثال:

var x = 5;         // assign the value 5 to x
var y = 2;         // assign the value 2 to y
var z = x + y;     // assign the value 7 to z (x + y)

اپراتور انتساب (=) یک مقدار را به یک متغیر اختصاص می دهد:

مثال:

var x = 10;

عملگر جمع  (+) مقادیر را با هم جمع می کند:

مثال:

var x = 5;
var y = 2;
var z = x + y;

عملگر ضرب (*) اعداد :

مثالعملگرهت:

var x = 5;
var y = 2;
var z = x * y;

عملگرهای محاسبات در جاوا اسکریپت

 توضیحات  عملگر
 جمع +
   –
 ضرب  *
 تقسیم  /
باقیمانده تقسیم
 %
 افزایشی  ++
 کاهشی  —

عملگرهای انتساب در جاوا اسکریپت

عملگر های انتساب در جاوا اسکریپت برای اختصاص دادن مقادیر به متغیر ها استفاده می شوند.

معادل مثال عملگر
x = y x = y =
x = x + y x += y =+
x = x – y x -= y =-
x = x * y x *= y =*
x = x / y x /= y =/
x = x % y x %= y =%

عملگر انتساب افزودن (+ =) یک مقدار را به یک متغیر اضافه می کند:

مثال:

var x = 10;
x += 5;

عملگرهای رشته در جاوا اسکریپت

عملگر + می تواند برای جمع (یکی کردن) دو رشته استفاده شود:

مثال:

var txt1 = "John";
var txt2 = "Doe";
var txt3 = txt1 + " " + txt2;

نتیجه به شکل زیر خواهد بود:

John Doe

عملگر=+ نیز مانند مثال بالا عمل می کند:

مثال:

var txt1 = "What a very ";
txt1 += "nice day";

نتیجه به شکل زیر خواهد بود:

What a very nice day

نکته: هنگامی که در رشته ها استفاده می شود، عملگر + عملگر مختلط نامیده می شود.

مجموع رشته ها و اعداد

جمع دو عدد یک عدد را برمی گرداند و جمع یک عدد و یک رشته، یک رشته را بر می گرداند:

مثال:

var x = 5 + 5;
var y = "5" + 5;
var z = "Hello" + 5;

نتیجه به شکل زیر خواهد بود:

10
55
Hello5

نکته: اگر شما یک عدد و یک رشته اضافه کنید، نتیجه یک رشته خواهد بود!

عملگرهای مقایسه ای در جاوا اسکریپت

توضیحات عملگر
برابری مقدار ==
برابری مقدار و نوع ===
نابرابر =!
نابرابری مقدار و نوع ==!
بزرگتر از <
کوچک تر از >
بزرگتر و مساوی =<
کوچکتر و مساوی =>
ternary ؟

عملگرهای منطقی در جاوا اسکریپت

توضیحات عملگر
اگر هر دو شرط درست باشد،true بر میگرداند &&
اگر یکی از شرط ها هم درست باشد، true بر میگرداند ||
نقیض شرط را برمیگرداند !

عملگرهای نوع در جاوا اسکریپت

توضیحات عملگر
نوع یک متغیر را بر می گرداند typeof
اگر یک شئ یک نمونه از نوع شئ دیگری باشد، true بر می گرداند instanceof

عملگرهای بیتی در جاوا اسکریپت

عملگرهای بیتی در جاوا اسکریپت بر وی اعداد 32 بیتی کار می کنند.

عدد دهدهی نتیجه معادل مثال توضیحات عملگر
1 0001 ۰۱۰۱ & 0001 ۵ & 1 AND &
5 ۰۱۰۱ ۰۱۰۱ | ۰۰۰۱ ۵ | ۱ OR |
۱۰ ۱۰۱۰ ۰۱۰۱~ ۵ ~ NOT ~
4 0100 ۰۱۰۱ ^ ۰۰۰۱ ۵ ^ ۱ XOR ^
۱۰ ۱۰۱۰ ۰۱۰۱ >> 1 ۵ >> 1 Zero fill left shift >>
۲ ۰۰۱۰ ۰۱۰۱ << 1 ۵ << 1 Signed right shift <<
۲ ۰۰۱۰ ۰۱۰۱ <<< 1 ۵ <<< 1 Zero fill right shift <<<