اندروید به برنامه ی شما اجازه اتصال به Linkedin و به اشتراک گذاری داده یا هرنوع آپدیتی را می دهد. این فصل در مورد کامل سازی Linkedin اندروید در برنامه های شما می باشد.

دو روش برای کامل سازی Linkedin اندروید وجود دارند و پس از آن به اشتراک گذاری چیزی از برنامه ی خود. این دو روش عبارتند از

 • (Linkedin SDK (Scribe
 • Intent Share

 آموزش کامل سازی linkedin اندروید

این روش نخستین راه برای اتصال به Linkedin می باشد. شما ابتدا باید برنامه ی خود را ثبت کرده و سپس چند Application ID دریافت کنید. پس از آن Linkedin SDK را دانلود کرده و آن را به پروژه ی خود بیفزایید. مراحل در زیر فهرست وار ارائه شده اند.

ثبت برنامه خود

یک برنامه ی Linkdin جدید در https://www.Daneshjooyar.com/ ایجاد کنید. روی new application که در تصویر زیر نشان داده شده، کلیک کنید.

Android Linkedin Tutorial

اکنون قسمت اطلاعات مربوط به برنامه را پر کنید، همان طور که در تصویر زیر می بینید.

Android Linkedin Tutorial

اگر همه چیز درست باشد یک کلید API با یک رمز دریافت می کنید. کلید API را کپی کرده و در جایی ذخیره کنید زیرا در مراحل بعد به آن نیاز خواهید داشت. در تصویر می بینید.

Android Linkedin Tutorial

دانلود SDK و کامل سازی آن در اندروید

Linkdin را دانلود کرده و scribe-1.3.0.jar jar را در فولدر(libs) پروژه ی خود کپی کنید.

پست کردن آپدیت ها روی برنامه ی Linkdin در اندروید

پس از اینکه همه چیز کامل شد، می توانید نمونه های Linkdin را اجرا کنید.

Intent share

Intent share برای به اشتراک گذاری داده ها بین برنامه ها استفاده می شود. در این استراتژی ما به برنامه ی SDK رسیدگی نمی کنیم بلکه به برنامه ی linkdin اجازه می دهیم تا به آن رسیدگی کند. به سادگی برنامه linkdin را فراخوانده و داده ها را برای به اشتراک گذاری انتقال می دهیم. از این طریق می توان روی linkdin هم چیزی به اشتراک گذاشت.

اندروید کتابخانه ی intent را برای اشتراک گذاری داده بین برنامه ها و فعالیت ها ارائه می دهد. برای استفاده از آن به عنوان یک share intent باید نوع داده ی share intent را در ACTION_SEND مشخص کنیم. ترکیب آن را در زیر می بینید.

 

Intent shareIntent = new Intent();
shareIntent.setAction(Intent.ACTION_SEND);

 

کار بعدی که باید انجام دهید، تعریف نوع داده برای انتقال و پس از آن انتقال داده می باشد. ترکیب آن مانند زیر می باشد:

 

shareIntent.setType("text/plain");
shareIntent.putExtra(Intent.EXTRA_TEXT, "Hello, from tutorialspoint");
startActivity(Intent.createChooser(shareIntent, "Share your thoughts"));

 

شماره متد و توضیحات
1 addCategory(String category)

این روش یک ردیف جدید به intent اضافه می کند.

2 createChooser(Intent target, CharSequence title)

عملکرد آسان برای ایجاد ACTION_CHOOSER Intent

3 getAction()

این روش فعالیت کلی را که باید اجرا شود، مانند ACTION_VIEW بازیابی می کند.

4 getCategories()

این روش تمام ردیف های intent.nt و آخرین رویداد مقیاس را گزارش می دهد.

5 putExtra(String name, int value)

این روش به intent داده ی گسترده اضافه می کند.

6 toString()

این روش رشته ای شامل تعریف واضح و خوانا از این آبجکت ارائه می دهد.

مثال

در اینجا مثالی را می بینید که استفاده از IntentShare را برای به اشتراک گذاری داده روی Linkdin توضیح می دهد. این مثال یک برنامه ی پایه ایجاد می کند که به شما اجازه می دهد متن ها را روی IntentShare به اشتراک بگذارید.

برای آزمایش این مثال لازم است آن را روی یک دستگاه واقعی یا یک شبیه ساز اجرا کنید.

مرحله  توضیحات
1 برای ایجاد یک برنامه ی اندروید از Eclipse IDE استفاده خواهید کرد و آن را با عنوان IntentShare تحت بسته ی com.example.intentshare نام گذاری کنید.
2 فایل src/MainActivity.java را برای افزودن کد لازم تغییر دهید.
3 res/layout/activity_main را تغییر دهید تا مولفه های XML مربوطه را بیفزایید.
4 res/values/string.xml را تغییر دهید تا مولفه های رشته ی لازم را بیفزایید.
5 برنامه را اجرا کنید، یک دستگاه اجرایی اندروید انتخاب کنید و برنامه را روی آن نصب کرده و نتایج را بررسی کنید

در زیر محتوای تغییریافته ی فایل فعالیت اصلی را مشاهده می کنید.

 

package com.example.sairamkrishna.myapplication;
import android.content.Intent;
import android.net.Uri;
import android.os.Bundle;

import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
import android.widget.ImageView;
import java.io.FileNotFoundException;
import java.io.InputStream;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {
  private ImageView img;

  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
   super.onCreate(savedInstanceState);
   setContentView(R.layout.activity_main);

   img = (ImageView) findViewById(R.id.imageView);
   Button b1 = (Button) findViewById(R.id.button);

   b1.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
     @Override
     public void onClick(View v) {
      Intent sharingIntent = new Intent(Intent.ACTION_SEND);
      Uri screenshotUri = Uri.parse("android.
        resource://comexample.sairamkrishna.myapplication/*");

      try {
        InputStream stream = getContentResolver().openInputStream(screenshotUri);
      } catch (FileNotFoundException e) {
        // TODO Auto-generated catch block
        e.printStackTrace();
      }

      sharingIntent.setType("image/jpeg");
      sharingIntent.putExtra(Intent.EXTRA_STREAM, screenshotUri);
      startActivity(Intent.createChooser(sharingIntent, "Share image using"));
     }
   });
  }
}

 

در زیر محتوای تغییریافته ی xml مربوط به res/layout/activity_main.xml را مشاهده می کنید.

 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<RelativeLayout 
  xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" 
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent" 
  android:paddingLeft="@dimen/activity_horizontal_margin"
  android:paddingRight="@dimen/activity_horizontal_margin"
  android:paddingTop="@dimen/activity_vertical_margin"
  android:paddingBottom="@dimen/activity_vertical_margin" 
  tools:context=".MainActivity">
  
  <TextView
   android:layout_width="wrap_content"
   android:layout_height="wrap_content"
   android:id="@+id/textView"
   android:layout_alignParentTop="true"
   android:layout_centerHorizontal="true"
   android:textSize="30dp"
   android:text="Linkedin Share" />
   
  <TextView
   android:layout_width="wrap_content"
   android:layout_height="wrap_content"
   android:text="Tutorials Point"
   android:id="@+id/textView2"
   android:layout_below="@+id/textView"
   android:layout_centerHorizontal="true"
   android:textSize="35dp"
   android:textColor="#ff16ff01" />
   
  <ImageView
   android:layout_width="wrap_content"
   android:layout_height="wrap_content"
   android:id="@+id/imageView"
   android:layout_below="@+id/textView2"
   android:layout_centerHorizontal="true"
   android:src="@drawable/logo"/>
   
  <Button
   android:layout_width="wrap_content"
   android:layout_height="wrap_content"
   android:text="Share"
   android:id="@+id/button"
   android:layout_marginTop="61dp"
   android:layout_below="@+id/imageView"
   android:layout_centerHorizontal="true" />
   
</RelativeLayout>

 

در زیر محتوای فایل AndroidManifest.xml را مشاهده می کنید.

 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  package="com.example.sairamkrishna.myapplication" >
  <application
   android:allowBackup="true"
   android:icon="@mipmap/ic_launcher"
   android:label="@string/app_name"
   android:theme="@style/AppTheme" >
   
   <activity
     android:name=".MainActivity"
     android:label="@string/app_name" >
     
     <intent-filter>
      <action android:name="android.intent.action.MAIN" />
      <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
     </intent-filter>
     
   </activity>
   
  </application>
</manifest>

 

اجازه بدهید برنامه ی IntentShare را اجرا کنیم. فرض می کنیم که دستگاه موبایل اندروید خود را به کامپیوتر متصل کرده اید. برای اجرای برنامه از Eclipse، یکی ازفایل های فعالیت پروژه را باز کرده و روی آیکن RunEclipse Run Icon از تولبار کلیک کنید. قبل از شروع برنامه ی شما، Eclipse پنجره ی زیر را برای انتخاب گزینه ی محل اجرای برنامه ی اندرویدتان، نمایش خواهد داد.

Android Linkedin Tutorial

دستگاه موبایل خود را به عنوان یک گزینه انتخاب کنید و سپس آن را چک کنید که پنجره ی زیر را نمایش خواهد داد.

آموزش کامل سازی linkedin اندروید

اکنون روی لوگوی تصویر ضربه بزنید، پس از آن لیستی از برنامه های ارائه دهنده ی اشتراک گذاری را خواهید دید.

Android Linkedin Tutorial

حالا Linkedin را انتخاب کرده و پیامی را که می خواهید در آن تایپ کنید. پیام را در تصویر زیر می توانید ببینید.

Android Linkedin Tutorial

حالا Linkedin را انتخاب کرده و پیامی را که می خواهید در آن تایپ کنید. پیام را در تصویر زیر می توانید ببینید.

Android Twitter Tutorial