آموزش اندرويد راه هاي بسيار زيادي براي استفاده از فايل هاي صوتي و تصويري ايجاد كرده است. يكي از اين راه ها در برنامه نویسی اندروید استفاده از کلاس مدیا پلیر ( MediaPlayer ) است.

اندرويد کلاس مدیا پلیر اندروید ( MediaPlayer ) را فراهم كرده تا به سرويس هاي داخلی  اين کلاس همچون خواندن فايل هاي صوتي و تصويري و غيره دسترسي داشته باشد.به منظور استفاده از مديا پلير بايد متد استاتیک ()create را در این کلاس استفاده کنیم .
در اين متد نمونه ای از کلاس مدیا پلیر اندروید را return می کند.  ؛ جزييات در زير آمده است :

 

MediaPlayer mediaPlayer = MediaPlayer.create(this, R.raw.song);

 

دومين پارامتر نام موسیقی است كه شما قصد اجرا کردن آن را دارید .شما بايد پوشه جديدي با نام raw تحت پروژه خود بسازيد و اطلاعات فايل موزيك را در آن قرار دهيد.

وقتی که آبجکت مديا پلير را بسازیم  می توانیم  برخي متد ها را براي شروع كردن (start ) و تمام كردن (stop) موزيك ايجاد كنيد. اين متد ها در زير ليست شده اند:

 

mediaPlayer.start();
mediaPlayer.pause();

 

با استفاده از متد ()start آهنگ از ابتدا شروع به اجرا شدن مي كند. اگر این متد پس از فراخوانی متد ()pause دوباره فراخوانی شود ، آهنگ از همان جایی که متوقف شده شروع به پخش شدن می کند نه از ابتدای آهنگ ! اگر بخواهید موزیک از ابتدا شروع به پخش کند متد ()reset را به کار بگیرید . سینتکس آن به صورت زیر است :

mediaPlayer.reset();

علاوه بر متد های  start و pause متد های ديگری در اين کلاس براي كارايی بالاتر فايل های صوتی و تصويری ارئه شده اند. اين متد ها در زير ليست شده است :

شماره متد و توضیحات
1 isPlaying()

اين روش درستي يا اشتباه اجرا شدن ترانه را مشخص مي كند.

2 seekTo(positon)

در اين روش آهنگ به طور صحيح دريافت مي شود و ترانه در لحظه اي خاص انتقال داده مي شود.

3 getCurrentDuration()

اين روش حالت فعلي ترانه را در يك هزارم ثانيه به حالت قبل باز مي گرداند.

4 getDuration()

اين روش كل زمان ترانه را در يك هزارم ثانيه باز مي گرداند.

5 reset()

در اين روش مديا پلير دوباره بار گذاري ميشود.

6 release()

اين روش هر منبعي را كه به مديا پلير پيوست داده مي شود را آزاد مي كند.

7 setVolume(float leftVolume, float rightVolume)

در اين روش مديا پلير به بالا و پايين بردن صدا كمك مي كند.

8 setDataSource(FileDescriptor fd)

اين روش منبع اطلاعاتي فايل هاي صوتي و تصويري را پايه گذاري مي كند.

9 selectTrack(int index)

اين روش به درستي يكي از ترانه ها را از ليست موارد خاص انتخاب مي كند.

10 getTrackInfo()

اين روش مسيري است به سوي اطلاعات فايل هاي صوتي و تصويري.

مثال

در اين جا مثالي براي استفاده از مديا پلير ارائه شده است. يك مديا پلير پايه (basic media player)  مي سازد كه شامل فوروارد و بكوارد و play و pause مي شود.

مرحله  توضیحات
1 از اندروید استودیو برای اجرای اپلیکیشن تحت پکیج  com.example.MediaPlayer.myapplication استفاده کنید .
2 src/MainActivity.java به منظور افزودن كد هاي لازم تغییر دهید
3 res/layout/activity_main  به منظور افزودن مولفه های XML  تغییر دهید .
4 يك پوشه جديد در مديا پلير بسازيد و آن را raw نام گذاری کنید و يك فايل mp3 در آن جای قرار دهید : song.mp3
5 اپلیکیشن را اجرا كنيد و يك دستگاه اندرويدي اجرايی را انتخاب كنيد سپس اپلیکیشن را در آن نصب كنيد و نتيجه را باز بينی كنيد

محتوای تغییر یافته ی src/MainActivity.java :

 

package com.example.sairamkrishna.myapplication;

import android.app.Activity;
import android.media.MediaPlayer;
import android.os.Bundle;
import android.os.Handler;
import android.view.View;

import android.widget.Button;
import android.widget.ImageView;
import android.widget.SeekBar;
import android.widget.TextView;
import android.widget.Toast;
import java.util.concurrent.TimeUnit;


public class MainActivity extends Activity {
  private Button b1,b2,b3,b4;
  private ImageView iv;
  private MediaPlayer mediaPlayer;
 
  private double startTime = 0;
  private double finalTime = 0;
 
  private Handler myHandler = new Handler();;
  private int forwardTime = 5000;
  private int backwardTime = 5000;
  private SeekBar seekbar;
  private TextView tx1,tx2,tx3;

  public static int oneTimeOnly = 0;
  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
   super.onCreate(savedInstanceState);
   setContentView(R.layout.activity_main);

   b1 = (Button) findViewById(R.id.button);
   b2 = (Button) findViewById(R.id.button2);
   b3 = (Button)findViewById(R.id.button3);
   b4 = (Button)findViewById(R.id.button4);
   iv = (ImageView)findViewById(R.id.imageView);

   tx1 = (TextView)findViewById(R.id.textView2);
   tx2 = (TextView)findViewById(R.id.textView3);
   tx3 = (TextView)findViewById(R.id.textView4);
   tx3.setText("Song.mp3");

   mediaPlayer = MediaPlayer.create(this, R.raw.song);
   seekbar = (SeekBar)findViewById(R.id.seekBar);
   seekbar.setClickable(false);
   b2.setEnabled(false);

   b3.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
     @Override
     public void onClick(View v) {
      Toast.makeText(getApplicationContext(), "Playing 
        sound",Toast.LENGTH_SHORT).show();
      mediaPlayer.start();

      finalTime = mediaPlayer.getDuration();
      startTime = mediaPlayer.getCurrentPosition();

      if (oneTimeOnly == 0) {
        seekbar.setMax((int) finalTime);
        oneTimeOnly = 1;
      }
    
      tx2.setText(String.format("%d min, %d sec",
        TimeUnit.MILLISECONDS.toMinutes((long) finalTime),
        TimeUnit.MILLISECONDS.toSeconds((long) finalTime) -
        TimeUnit.MINUTES.toSeconds(TimeUnit.MILLISECONDS.toMinutes((long) 
         finalTime)))
      );

      tx1.setText(String.format("%d min, %d sec",
        TimeUnit.MILLISECONDS.toMinutes((long) startTime),
        TimeUnit.MILLISECONDS.toSeconds((long) startTime) -
        TimeUnit.MINUTES.toSeconds(TimeUnit.MILLISECONDS.toMinutes((long) 
         startTime)))
      );

      seekbar.setProgress((int)startTime);
      myHandler.postDelayed(UpdateSongTime,100);
      b2.setEnabled(true);
      b3.setEnabled(false);
     }
   });

   b2.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
     @Override
     public void onClick(View v) {
      Toast.makeText(getApplicationContext(), "Pausing 
        sound",Toast.LENGTH_SHORT).show();
      mediaPlayer.pause();
      b2.setEnabled(false);
      b3.setEnabled(true);
     }
   });

   b1.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
     @Override
     public void onClick(View v) {
      int temp = (int)startTime;

      if((temp+forwardTime)<=finalTime){
        startTime = startTime + forwardTime;
        mediaPlayer.seekTo((int) startTime);
        Toast.makeText(getApplicationContext(),"You have Jumped forward 5 
         seconds",Toast.LENGTH_SHORT).show();
      }else{
        Toast.makeText(getApplicationContext(),"Cannot jump forward 5
         seconds",Toast.LENGTH_SHORT).show();
      }
     }
   });

   b4.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
     @Override
     public void onClick(View v) {
      int temp = (int)startTime;

      if((temp-backwardTime)>0){
        startTime = startTime - backwardTime;
        mediaPlayer.seekTo((int) startTime);
        Toast.makeText(getApplicationContext(),"You have Jumped backward 5 
         seconds",Toast.LENGTH_SHORT).show();
      }else{
        Toast.makeText(getApplicationContext(),"Cannot jump backward 5 
         seconds",Toast.LENGTH_SHORT).show();
      }
     }
   });
  }

  private Runnable UpdateSongTime = new Runnable() {
   public void run() {
     startTime = mediaPlayer.getCurrentPosition();
     tx1.setText(String.format("%d min, %d sec",
      TimeUnit.MILLISECONDS.toMinutes((long) startTime),
      TimeUnit.MILLISECONDS.toSeconds((long) startTime) -
      TimeUnit.MINUTES.toSeconds(TimeUnit.MILLISECONDS.
      toMinutes((long) startTime)))
     );
     seekbar.setProgress((int)startTime);
     myHandler.postDelayed(this, 100);
   }
  };
}

 

محتوای تغییر یافته ی res/layout/activity_main.xml:

 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent" 
  android:paddingLeft="@dimen/activity_horizontal_margin"
  android:paddingRight="@dimen/activity_horizontal_margin"
  android:paddingTop="@dimen/activity_vertical_margin"
  android:paddingBottom="@dimen/activity_vertical_margin" tools:context=".MainActivity">

  <TextView android:text="Music Palyer" android:layout_width="wrap_content"
   android:layout_height="wrap_content"
   android:id="@+id/textview"
   android:textSize="35dp"
   android:layout_alignParentTop="true"
   android:layout_centerHorizontal="true" />

  <TextView
   android:layout_width="wrap_content"
   android:layout_height="wrap_content"
   android:text="Tutorials point"
   android:id="@+id/textView"
   android:layout_below="@+id/textview"
   android:layout_centerHorizontal="true"
   android:textColor="#ff7aff24"
   android:textSize="35dp" />

  <ImageView
   android:layout_width="wrap_content"
   android:layout_height="wrap_content"
   android:id="@+id/imageView"
   android:layout_below="@+id/textView"
   android:layout_centerHorizontal="true"
   android:src="@drawable/abc"/>

  <Button
   android:layout_width="wrap_content"
   android:layout_height="wrap_content"
   android:text="@string/forward"
   android:id="@+id/button"
   android:layout_alignParentBottom="true"
   android:layout_alignParentLeft="true"
   android:layout_alignParentStart="true" />

  <Button
   android:layout_width="wrap_content"
   android:layout_height="wrap_content"
   android:text="@string/pause"
   android:id="@+id/button2"
   android:layout_alignParentBottom="true"
   android:layout_alignLeft="@+id/imageView"
   android:layout_alignStart="@+id/imageView" />

  <Button
   android:layout_width="wrap_content"
   android:layout_height="wrap_content"
   android:text="@string/back"
   android:id="@+id/button3"
   android:layout_alignTop="@+id/button2"
   android:layout_toRightOf="@+id/button2"
   android:layout_toEndOf="@+id/button2" />

  <Button
   android:layout_width="wrap_content"
   android:layout_height="wrap_content"
   android:text="@string/rewind"
   android:id="@+id/button4"
   android:layout_alignTop="@+id/button3"
   android:layout_toRightOf="@+id/button3"
   android:layout_toEndOf="@+id/button3" />

  <SeekBar
   android:layout_width="wrap_content"
   android:layout_height="wrap_content"
   android:id="@+id/seekBar"
   android:layout_alignLeft="@+id/textview"
   android:layout_alignStart="@+id/textview"
   android:layout_alignRight="@+id/textview"
   android:layout_alignEnd="@+id/textview"
   android:layout_above="@+id/button" />

  <TextView
   android:layout_width="wrap_content"
   android:layout_height="wrap_content"
   android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceSmall"
   android:text="Small Text"
   android:id="@+id/textView2"
   android:layout_above="@+id/seekBar"
   android:layout_toLeftOf="@+id/textView"
   android:layout_toStartOf="@+id/textView" />

  <TextView
   android:layout_width="wrap_content"
   android:layout_height="wrap_content"
   android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceSmall"
   android:text="Small Text"
   android:id="@+id/textView3"
   android:layout_above="@+id/seekBar"
   android:layout_alignRight="@+id/button4"
   android:layout_alignEnd="@+id/button4" />

  <TextView
   android:layout_width="wrap_content"
   android:layout_height="wrap_content"
   android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceMedium"
   android:text="Medium Text"
   android:id="@+id/textView4"
   android:layout_alignBaseline="@+id/textView2"
   android:layout_alignBottom="@+id/textView2"
   android:layout_centerHorizontal="true" />

</RelativeLayout>

 

محتوای res/values/string.xml :

 

<resources>
  <string name="app_name">My Application</string>
  <string name="back"><![CDATA[<]]></string>
  <string name="rewind"><![CDATA[<<]]></string>
  <string name="forward"><![CDATA[>>]]></string>
  <string name="pause">||</string>
</resources>

 

محتوای فایل AndroidManifest.xml :

 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  package="com.example.sairamkrishna.myapplication" >

  <application
   android:allowBackup="true"
   android:icon="@drawable/ic_launcher"
   android:label="@string/app_name"
   android:theme="@style/AppTheme" >
   
   <activity
     android:name="com.example.sairamkrishna.myapplication.MainActivity"
     android:label="@string/app_name" >
     
     <intent-filter>
      <action android:name="android.intent.action.MAIN" />
      <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
     </intent-filter>
     
   </activity>
   
  </application>
</manifest>

 

اجازه بدهید اپلیکیشن  مديا پلير را اجرا کنیم. فرض می کنیم که دستگاه موبایل اندروید خود را به کامپیوتر متصل کرده اید. برای اجرای اپلیکیشن از اندروید استودیو ، یکی از فایل های اکتیویتی پروژه را باز کرده و روی آیکن RunEclipse Run Icon از نوار ابزار کلیک کنید. قبل از شروع اپلیکیشن ، اندروید استودیو پنجره ی زیر را برای انتخاب گزینه ی محل اجرای اپلیکیشن  اندرویدتان، نمایش خواهد داد.

Anroid MediaPlayer Tutorial

می بینیم که به طور پیش فرض کلید pause  غیر فعال است . وقتی دکمه play  را بزنید موزیک شروع به اجرا می شود .

حالا موزيك در حال پخش است و هم اكنون كليد پاز را فشار دهيد و اين پيام پاز را مشاهده مي كنيد كه در زير نشان داده شده است.

Anroid MediaPlayer Tutorial

حالا وقت آن است كه كليد play را فشار دهيد و ترانه دوباره از قسمت مكث شروع به خواندن مي كند. حالا كليد  forward يا backward را فشار دهيد تا ترانه 5 ثانيه به جلو يا عقب برده شود. وقتي ترانه ديگه جلو نمی رود ، در اين لحظه همان طور كه در تصوير مي بينيد يك پيام به اين شكل مشاهده مي كنيد.

Anroid MediaPlayer Tutorial

موزيك در حالت پخش باقي مي ماند و شما به امور دیگر مي رسيد. به منظور خاموش كردن آن شما بايد به طور كلي از برنامه پشت زمينه خارج شويد.

Anroid MediaPlayer Tutorial