اندروید راه های بسیار زیادی برای استفاده از فایل های صوتی و تصویری ایجاد کرده است. یکی از این راه ها استفاده از کلاس مدیا پلیر اندروید ( MediaPlayer ) است.

اندروید کلاس مدیا پلیر اندروید ( MediaPlayer ) را فراهم کرده تا به سرویس های داخلی  این کلاس همچون خواندن فایل های صوتی و تصویری و غیره دسترسی داشته باشد.به منظور استفاده از مدیا پلیر باید متد استاتیک ()create را در این کلاس استفاده کنیم .
در این متد نمونه ای از کلاس مدیا پلیر اندروید را return می کند.  ؛ جزییات در زیر آمده است :

 

MediaPlayer mediaPlayer = MediaPlayer.create(this, R.raw.song);

 

دومین پارامتر نام موسیقی است که شما قصد اجرا کردن آن را دارید .شما باید پوشه جدیدی با نام raw تحت پروژه خود بسازید و اطلاعات فایل موزیک را در آن قرار دهید.

وقتی که آبجکت مدیا پلیر را بسازیم  می توانیم  برخی متد ها را برای شروع کردن (start ) و تمام کردن (stop) موزیک ایجاد کنید. این متد ها در زیر لیست شده اند:

 

mediaPlayer.start();
mediaPlayer.pause();

 

با استفاده از متد ()start آهنگ از ابتدا شروع به اجرا شدن می کند. اگر این متد پس از فراخوانی متد ()pause دوباره فراخوانی شود ، آهنگ از همان جایی که متوقف شده شروع به پخش شدن می کند نه از ابتدای آهنگ ! اگر بخواهید موزیک از ابتدا شروع به پخش کند متد ()reset را به کار بگیرید . سینتکس آن به صورت زیر است :

mediaPlayer.reset();

علاوه بر متد های  start و pause متد های دیگری در این کلاس برای کارایی بالاتر فایل های صوتی و تصویری ارئه شده اند. این متد ها در زیر لیست شده است :

شماره متد و توضیحات
1 isPlaying()

این روش درستی یا اشتباه اجرا شدن ترانه را مشخص می کند.

2 seekTo(positon)

در این روش آهنگ به طور صحیح دریافت می شود و ترانه در لحظه ای خاص انتقال داده می شود.

3 getCurrentDuration()

این روش حالت فعلی ترانه را در یک هزارم ثانیه به حالت قبل باز می گرداند.

4 getDuration()

این روش کل زمان ترانه را در یک هزارم ثانیه باز می گرداند.

5 reset()

در این روش مدیا پلیر دوباره بار گذاری میشود.

6 release()

این روش هر منبعی را که به مدیا پلیر پیوست داده می شود را آزاد می کند.

7 setVolume(float leftVolume, float rightVolume)

در این روش مدیا پلیر به بالا و پایین بردن صدا کمک می کند.

8 setDataSource(FileDescriptor fd)

این روش منبع اطلاعاتی فایل های صوتی و تصویری را پایه گذاری می کند.

9 selectTrack(int index)

این روش به درستی یکی از ترانه ها را از لیست موارد خاص انتخاب می کند.

10 getTrackInfo()

این روش مسیری است به سوی اطلاعات فایل های صوتی و تصویری.

مثال

در این جا مثالی برای استفاده از مدیا پلیر ارائه شده است. یک مدیا پلیر پایه (basic media player)  می سازد که شامل فوروارد و بکوارد و play و pause می شود.

مرحله  توضیحات
1 از اندروید استودیو برای اجرای اپلیکیشن تحت پکیج  com.example.MediaPlayer.myapplication استفاده کنید .
2 src/MainActivity.java به منظور افزودن کد های لازم تغییر دهید
3 res/layout/activity_main  به منظور افزودن مولفه های XML  تغییر دهید .
4 یک پوشه جدید در مدیا پلیر بسازید و آن را raw نام گذاری کنید و یک فایل mp3 در آن جای قرار دهید : song.mp3
5 اپلیکیشن را اجرا کنید و یک دستگاه اندرویدی اجرایی را انتخاب کنید سپس اپلیکیشن را در آن نصب کنید و نتیجه را باز بینی کنید

محتوای تغییر یافته ی src/MainActivity.java :

 

package com.example.sairamkrishna.myapplication;

import android.app.Activity;
import android.media.MediaPlayer;
import android.os.Bundle;
import android.os.Handler;
import android.view.View;

import android.widget.Button;
import android.widget.ImageView;
import android.widget.SeekBar;
import android.widget.TextView;
import android.widget.Toast;
import java.util.concurrent.TimeUnit;


public class MainActivity extends Activity {
  private Button b1,b2,b3,b4;
  private ImageView iv;
  private MediaPlayer mediaPlayer;
 
  private double startTime = 0;
  private double finalTime = 0;
 
  private Handler myHandler = new Handler();;
  private int forwardTime = 5000;
  private int backwardTime = 5000;
  private SeekBar seekbar;
  private TextView tx1,tx2,tx3;

  public static int oneTimeOnly = 0;
  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
   super.onCreate(savedInstanceState);
   setContentView(R.layout.activity_main);

   b1 = (Button) findViewById(R.id.button);
   b2 = (Button) findViewById(R.id.button2);
   b3 = (Button)findViewById(R.id.button3);
   b4 = (Button)findViewById(R.id.button4);
   iv = (ImageView)findViewById(R.id.imageView);

   tx1 = (TextView)findViewById(R.id.textView2);
   tx2 = (TextView)findViewById(R.id.textView3);
   tx3 = (TextView)findViewById(R.id.textView4);
   tx3.setText("Song.mp3");

   mediaPlayer = MediaPlayer.create(this, R.raw.song);
   seekbar = (SeekBar)findViewById(R.id.seekBar);
   seekbar.setClickable(false);
   b2.setEnabled(false);

   b3.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
     @Override
     public void onClick(View v) {
      Toast.makeText(getApplicationContext(), "Playing 
        sound",Toast.LENGTH_SHORT).show();
      mediaPlayer.start();

      finalTime = mediaPlayer.getDuration();
      startTime = mediaPlayer.getCurrentPosition();

      if (oneTimeOnly == 0) {
        seekbar.setMax((int) finalTime);
        oneTimeOnly = 1;
      }
    
      tx2.setText(String.format("%d min, %d sec",
        TimeUnit.MILLISECONDS.toMinutes((long) finalTime),
        TimeUnit.MILLISECONDS.toSeconds((long) finalTime) -
        TimeUnit.MINUTES.toSeconds(TimeUnit.MILLISECONDS.toMinutes((long) 
         finalTime)))
      );

      tx1.setText(String.format("%d min, %d sec",
        TimeUnit.MILLISECONDS.toMinutes((long) startTime),
        TimeUnit.MILLISECONDS.toSeconds((long) startTime) -
        TimeUnit.MINUTES.toSeconds(TimeUnit.MILLISECONDS.toMinutes((long) 
         startTime)))
      );

      seekbar.setProgress((int)startTime);
      myHandler.postDelayed(UpdateSongTime,100);
      b2.setEnabled(true);
      b3.setEnabled(false);
     }
   });

   b2.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
     @Override
     public void onClick(View v) {
      Toast.makeText(getApplicationContext(), "Pausing 
        sound",Toast.LENGTH_SHORT).show();
      mediaPlayer.pause();
      b2.setEnabled(false);
      b3.setEnabled(true);
     }
   });

   b1.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
     @Override
     public void onClick(View v) {
      int temp = (int)startTime;

      if((temp+forwardTime)<=finalTime){
        startTime = startTime + forwardTime;
        mediaPlayer.seekTo((int) startTime);
        Toast.makeText(getApplicationContext(),"You have Jumped forward 5 
         seconds",Toast.LENGTH_SHORT).show();
      }else{
        Toast.makeText(getApplicationContext(),"Cannot jump forward 5
         seconds",Toast.LENGTH_SHORT).show();
      }
     }
   });

   b4.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
     @Override
     public void onClick(View v) {
      int temp = (int)startTime;

      if((temp-backwardTime)>0){
        startTime = startTime - backwardTime;
        mediaPlayer.seekTo((int) startTime);
        Toast.makeText(getApplicationContext(),"You have Jumped backward 5 
         seconds",Toast.LENGTH_SHORT).show();
      }else{
        Toast.makeText(getApplicationContext(),"Cannot jump backward 5 
         seconds",Toast.LENGTH_SHORT).show();
      }
     }
   });
  }

  private Runnable UpdateSongTime = new Runnable() {
   public void run() {
     startTime = mediaPlayer.getCurrentPosition();
     tx1.setText(String.format("%d min, %d sec",
      TimeUnit.MILLISECONDS.toMinutes((long) startTime),
      TimeUnit.MILLISECONDS.toSeconds((long) startTime) -
      TimeUnit.MINUTES.toSeconds(TimeUnit.MILLISECONDS.
      toMinutes((long) startTime)))
     );
     seekbar.setProgress((int)startTime);
     myHandler.postDelayed(this, 100);
   }
  };
}

 

محتوای تغییر یافته ی res/layout/activity_main.xml:

 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent" 
  android:paddingLeft="@dimen/activity_horizontal_margin"
  android:paddingRight="@dimen/activity_horizontal_margin"
  android:paddingTop="@dimen/activity_vertical_margin"
  android:paddingBottom="@dimen/activity_vertical_margin" tools:context=".MainActivity">

  <TextView android:text="Music Palyer" android:layout_width="wrap_content"
   android:layout_height="wrap_content"
   android:id="@+id/textview"
   android:textSize="35dp"
   android:layout_alignParentTop="true"
   android:layout_centerHorizontal="true" />

  <TextView
   android:layout_width="wrap_content"
   android:layout_height="wrap_content"
   android:text="Tutorials point"
   android:id="@+id/textView"
   android:layout_below="@+id/textview"
   android:layout_centerHorizontal="true"
   android:textColor="#ff7aff24"
   android:textSize="35dp" />

  <ImageView
   android:layout_width="wrap_content"
   android:layout_height="wrap_content"
   android:id="@+id/imageView"
   android:layout_below="@+id/textView"
   android:layout_centerHorizontal="true"
   android:src="@drawable/abc"/>

  <Button
   android:layout_width="wrap_content"
   android:layout_height="wrap_content"
   android:text="@string/forward"
   android:id="@+id/button"
   android:layout_alignParentBottom="true"
   android:layout_alignParentLeft="true"
   android:layout_alignParentStart="true" />

  <Button
   android:layout_width="wrap_content"
   android:layout_height="wrap_content"
   android:text="@string/pause"
   android:id="@+id/button2"
   android:layout_alignParentBottom="true"
   android:layout_alignLeft="@+id/imageView"
   android:layout_alignStart="@+id/imageView" />

  <Button
   android:layout_width="wrap_content"
   android:layout_height="wrap_content"
   android:text="@string/back"
   android:id="@+id/button3"
   android:layout_alignTop="@+id/button2"
   android:layout_toRightOf="@+id/button2"
   android:layout_toEndOf="@+id/button2" />

  <Button
   android:layout_width="wrap_content"
   android:layout_height="wrap_content"
   android:text="@string/rewind"
   android:id="@+id/button4"
   android:layout_alignTop="@+id/button3"
   android:layout_toRightOf="@+id/button3"
   android:layout_toEndOf="@+id/button3" />

  <SeekBar
   android:layout_width="wrap_content"
   android:layout_height="wrap_content"
   android:id="@+id/seekBar"
   android:layout_alignLeft="@+id/textview"
   android:layout_alignStart="@+id/textview"
   android:layout_alignRight="@+id/textview"
   android:layout_alignEnd="@+id/textview"
   android:layout_above="@+id/button" />

  <TextView
   android:layout_width="wrap_content"
   android:layout_height="wrap_content"
   android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceSmall"
   android:text="Small Text"
   android:id="@+id/textView2"
   android:layout_above="@+id/seekBar"
   android:layout_toLeftOf="@+id/textView"
   android:layout_toStartOf="@+id/textView" />

  <TextView
   android:layout_width="wrap_content"
   android:layout_height="wrap_content"
   android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceSmall"
   android:text="Small Text"
   android:id="@+id/textView3"
   android:layout_above="@+id/seekBar"
   android:layout_alignRight="@+id/button4"
   android:layout_alignEnd="@+id/button4" />

  <TextView
   android:layout_width="wrap_content"
   android:layout_height="wrap_content"
   android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceMedium"
   android:text="Medium Text"
   android:id="@+id/textView4"
   android:layout_alignBaseline="@+id/textView2"
   android:layout_alignBottom="@+id/textView2"
   android:layout_centerHorizontal="true" />

</RelativeLayout>

 

محتوای res/values/string.xml :

 

<resources>
  <string name="app_name">My Application</string>
  <string name="back"><![CDATA[<]]></string>
  <string name="rewind"><![CDATA[<<]]></string>
  <string name="forward"><![CDATA[>>]]></string>
  <string name="pause">||</string>
</resources>

 

محتوای فایل AndroidManifest.xml :

 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  package="com.example.sairamkrishna.myapplication" >

  <application
   android:allowBackup="true"
   android:icon="@drawable/ic_launcher"
   android:label="@string/app_name"
   android:theme="@style/AppTheme" >
   
   <activity
     android:name="com.example.sairamkrishna.myapplication.MainActivity"
     android:label="@string/app_name" >
     
     <intent-filter>
      <action android:name="android.intent.action.MAIN" />
      <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
     </intent-filter>
     
   </activity>
   
  </application>
</manifest>

 

اجازه بدهید اپلیکیشن  مدیا پلیر را اجرا کنیم. فرض می کنیم که دستگاه موبایل اندروید خود را به کامپیوتر متصل کرده اید. برای اجرای اپلیکیشن از اندروید استودیو ، یکی از فایل های اکتیویتی پروژه را باز کرده و روی آیکن RunEclipse Run Icon از نوار ابزار کلیک کنید. قبل از شروع اپلیکیشن ، اندروید استودیو پنجره ی زیر را برای انتخاب گزینه ی محل اجرای اپلیکیشن  اندرویدتان، نمایش خواهد داد.

Anroid MediaPlayer Tutorial

می بینیم که به طور پیش فرض کلید pause  غیر فعال است . وقتی دکمه play  را بزنید موزیک شروع به اجرا می شود .

حالا موزیک در حال پخش است و هم اکنون کلید پاز را فشار دهید و این پیام پاز را مشاهده می کنید که در زیر نشان داده شده است.

Anroid MediaPlayer Tutorial

حالا وقت آن است که کلید play را فشار دهید و ترانه دوباره از قسمت مکث شروع به خواندن می کند. حالا کلید  forward یا backward را فشار دهید تا ترانه 5 ثانیه به جلو یا عقب برده شود. وقتی ترانه دیگه جلو نمی رود ، در این لحظه همان طور که در تصویر می بینید یک پیام به این شکل مشاهده می کنید.

Anroid MediaPlayer Tutorial

موزیک در حالت پخش باقی می ماند و شما به امور دیگر می رسید. به منظور خاموش کردن آن شما باید به طور کلی از برنامه پشت زمینه خارج شوید.

Anroid MediaPlayer Tutorial