شما می توانید برای استفاده از اعتبار کارت خود از راه های زیر اقدام نمایید:

  • می توانید از با استفاده از موجودی کارت اعتباری  خود آموزش های سایت را خریداری کنید.
  • می توانید اعتبار کارت خود را به تخفیف تبدیل کنید.
  • با استفاده از کارت اعتباری در هزینه های آموزشی خود صرفه جویی کنید.