مهلت دانلود و اعتبار لینک های خرید ۷ روز از زمان ارسال لینک ها می باشد.