سرفصل های دوره

۱ فصل
۱۶ جلسه
۱ ساعت
۱

لیست ویدئوهای دوره

۱۶ قسمت
۰۱:۰۵:۲۹
1

قسمت اول

رایگان
۰۱:۵۴
2

قسمت دوم

رایگان
۰۳:۱۸
3

قسمت سوم

۰۵:۲۰
4

قسمت چهارم

۰۴:۳۴
5

قسمت پنجم

۰۴:۴۲
6

قسمت ششم

۰۴:۵۵
7

قسمت هفتم

۰۴:۲۳
8

قسمت هشتم

۰۴:۱۹
9

قسمت نهم

۰۴:۵۵
10

قسمت دهم

۰۳:۵۵
11

قسمت یازدهم

۰۳:۲۳
12

قسمت دوازدهم

۰۴:۴۰
13

قسمت سیزدهم

۰۵:۱۰
14

قسمت چهاردهم

۰۴:۰۵
15

قسمت پانزدهم

۰۴:۱۳
16

قسمت شانزدهم

۰۱:۴۳

آموزش تغییر شیوه مدیریت به رهبری

نحوه تبدیل مدیر به رهبر، روندی با مراحل مختلف است. مدیریت ، شبیه رهبری یک مهارت است که می تواند آموزش داده شود. در این دوره، مربی اجرایی ،سارا کانادای، استراتژی های اثبات شده ای را در اختیار شما قرار می دهد تا در تغییر ذهنیت شما از مدیر به رهبر کمک کند.

برای شروع، یاد می گیرید چگونه با افزایش تمرکز خودآگاهی و هوش هیجانی، ایجاد یک حضور اجرایی و تبدیل شدن به یک رهبر فکری، رشد شخصی خود را افزایش دهید. همچنین می آموزید چگونه چشم انداز خود را به سطح جهانی گسترش دهید و این که چگونه یک تیم موفق را پرورش دهید: جذب استعدادهای برتر، الهام بخشیدن به تیم خود با حمایت گسترده و کشف تاکتیک های ایجاد ارتباط و ایجاد روابط معنی دار.

هر فصل از این دوره همراه با یک داستان مربیگری است که نشان می دهد چگونه این مفاهیم را به شرایط واقعی جهان اعمال کنید.در نهایت شما خواهید فهمید که چگونه کیفیت ارتباطات و روابط خود را با دیگران بهبود ببخشید، چگونه رهبران آینده را تربیت کنید و شرایط مناسب برای موفقیت تیم را پرورش دهید. اگر این درسها را در این دوره یاد بگیرید و اعمال کنید، مسیر کار خود را تغییر خواهید داد. انتقال از مدیر به رهبر ، تحولی هیجان انگیز است.

مباحث این دوره عبارتند از:

  • نگاه کردن و شنیدن مانند یک رهبر
  • افزایش هوش احساسی شما
  • تبدیل شدن به رهبر فکری
  • گسترش دامنه استراتژیک شما
  • چالش ها را با دید تازه بررسی کنید.
  • بهبود مهارت های تصمیم گیری شما
  • شرایط لازم برای موفقیت تیم
  • ایجاد ارتباط معنی دار