سرفصل های دوره

۷ فصل
۷۸۱ جلسه
۲۸۲ ساعت
۱

دوره درگاه واسط بانکی – فصل اول

۶۱ قسمت
۱۷:۴۲:۳۳

دمو بخش اول

رایگان
۱۸:۱۲

فصل اول - قسمت اول-ایجاد پروژه Asp dotnet core

رایگان
۱۰:۵۵

فصل اول - قسمت دوم-ایجاد پروژه ها و توضیح معماری تمیز یا پیاز

رایگان
۲۲:۵۱

فصل اول - قسمت سوم-توضیح پروژه سمت سرور

رایگان
۱۰:۵۰

فصل اول - قسمت چهارم-توضیح پروژه سمت کلاینت

رایگان
۱۷:۵۴

فصل دوم - قسمت اول-توضیح ایجاد قالب ها

رایگان
۰۴:۴۷

فصل دوم - قسمت دوم-توضیح کوتاهی برای بخش سرور

رایگان
۰۸:۰۱

فصل دوم - قسمت سوم-تست ارتباط کلاینت-سرور

رایگان
۱۲:۴۱

فصل دوم - قسمت چهارم-ایجاد Cors

رایگان
۰۳:۱۷

فصل دوم - قسمت پنجم-شروع شخصی سازی قالب سایت

رایگان
۰۴:۲۷

فصل دوم - قسمت ششم-قالب سایت Navbar

رایگان
۲۳:۲۱

فصل دوم - قسمت هفتم-قالب سایت Content

رایگان
۱۵:۴۶

فصل دوم - قسمت هشتم-قالب سایت تکمیل Content

رایگان
۲۳:۰۷

فصل دوم - قسمت نهم-قالب سایت Footer

رایگان
۱۰:۰۳

فصل دوم - قسمت دهم-قالب سایت بقیه صفحات

رایگان
۰۸:۳۴

فصل دوم - قسمت یازدهم-قالب سایت تکمیل شخصی سازی

رایگان
۰۵:۴۸

فصل سوم - قسمت اول-چرایی استفاده از جیکوئری

رایگان
۰۵:۵۳

فصل سوم - قسمت دوم-ایجاد یک پروژه انگولار

رایگان
۰۵:۴۴

فصل سوم - قسمت سوم-اضافه کردن گیت به پروژه

رایگان
۲۵:۵۴

فصل سوم - قسمت چهارم-وارد کردن قالب سایت به انگولار

رایگان
۳۲:۳۲

فصل سوم - قسمت پنجم-وارد کردن قالب پنل به انگولار

رایگان
۴۲:۲۸

فصل سوم - قسمت ششم-وارد کردن قالب پنل-لاگین به انگولار1

رایگان
۲۰:۱۴

فصل سوم - قسمت هفتم-وارد کردن قالب پنل-لاگین به انگولار2

رایگان
۱۶:۰۵

فصل چهارم - قسمت اول-ایجاد مدل های و ساختار دیتا بیس

رایگان
۳۲:۲۰

فصل چهارم - قسمت دوم-ایجاد دیتا بیس

رایگان
۰۶:۱۴

فصل چهارم - قسمت سوم-ایجاد Unit Of Work

رایگان
۱۴:۵۴

فصل چهارم - قسمت چهارم-ایجاد Generic Repository

رایگان
۲۸:۰۵

فصل چهارم - قسمت پنجم-ایجاد Private Repository

رایگان
۱۵:۵۴

فصل چهارم - قسمت ششم-توضیح Dependency Injection

رایگان
۲۳:۳۵

فصل پنجم - قسمت اول-توضیح Hash And Salt

رایگان
۰۴:۱۵

فصل پنجم - قسمت دوم-تغییر ساختار پروژه

۰۶:۰۷

فصل پنجم - قسمت سوم-ایجاد سرویس اعتبار سنجی

۱۵:۰۲

فصل پنجم - قسمت چهارم-سرویس اعتبار سنجی و Private Repository

۱۵:۰۲

فصل پنجم - قسمت پنجم-ایجاد کنترلر Auth و عملیات Register

۱۶:۴۰

فصل پنجم - قسمت ششم-استفاده از Dto-ایجادو تست عکلیات Register

۱۸:۴۳

فصل پنجم - قسمت هفتم-اعتبار سنجی و شخصی سازی مقدار بازگشتی

۱۴:۱۶

فصل پنجم - قسمت هشتم-توضیح Token Authentication-JWT

۰۶:۱۲

فصل پنجم - قسمت نهم-ایجاد عملیات Login

۲۹:۴۷

فصل پنجم - قسمت دهم-پیکر بندی Authentication Middleware

۱۵:۵۸

فصل ششم - قسمت اول-تغییرات انگولار 8

۱۵:۲۰

فصل ششم - قسمت دوم-آپدیت پروژه به انگولار8

۰۶:۲۳

فصل ششم - قسمت سوم-ایجاد تغییرات مورد نیاز و تست پروزه

۰۸:۳۵

فصل هفتم - قسمت اول-ایجاد فرم لاگین و اعتبار سنجی و توضیح Angular Template

۳۰:۵۹

فصل هفتم - قسمت دوم-معرفی سرویس ها در انگولار – ایجاد لاگین

۱۵:۵۵

فصل هفتم - قسمت سوم-وارد کردن سرویس ها و تست Login

۱۳:۱۵

فصل هفتم - قسمت چهارم-رفع مشکل کامپوننت Panel و تکمیل Login

۲۱:۱۰

فصل هفتم - قسمت پنجم-ایجاد بخش Logout

۰۶:۳۶

فصل هفتم - قسمت ششم-ایجاد بخش Register

۱۲:۳۵

فصل هشتم - قسمت اول-هندل کردن Exeption در بخش سرور

۱۲:۲۸

فصل هشتم - قسمت دوم-هندل ارور ها به صورت گلوبال در سمت سرور

۲۰:۲۱

فصل هشتم - قسمت سوم-هندل کردن ارور ها در انگولار – کلاینت

۳۴:۲۹

فصل نهم - قسمت اول-ایجاد و واردکردن پلاگین Toast

۲۵:۲۹

فصل نهم - قسمت دوم-ایجاد و وارد کردن پلاگین Progress و لودینگ صفحات

۳۲:۱۳

فصل نهم - قسمت سوم-ایجاد انیمیشن در انگولار و استفاده در روت ها

۲۶:۴۶

فصل نهم - قسمت چهارم-استفاده پکیج جدید لودینگ و توسعه بخش لودینگ

۱۱:۳۵

فصل نهم - قسمت پنجم-اضافه کردن Swagger و مستند سازی و داکیومتن Api

۴۴:۱۲

فصل نهم - قسمت ششم-افزودن JWT بخش کلاینت و بهبود عملکرد توکن

۱۷:۰۴

فصل نهم - قسمت هفتم-استفاده از JWT برای دیکد توکن و استفاده از آن

۲۱:۱۳

فصل دهم - قسمت اول-توضیح روت ها در انگولار و اصلاح ساختار روت پروزه

۱۲:۱۰

فصل دهم - قسمت دوم-تو.ضیح Lazy Load در انگولار و استفاده صحیح و بهینه از آن

۲۸:۱۵

فصل دهم - قسمت سوم-محافظت از روت ها با استفاده از Route Guard در انگولار

۳۳:۰۲

فایل جانبی فصل 1

فایل جانبی فصل 2

فایل جانبی فصل 3

فایل جانبی فصل 4

فایل جانبی فصل 5

فایل جانبی فصل 6

فایل جانبی فصل 7

فایل جانبی فصل 8

فایل جانبی فصل 9

فایل جانبی فصل 10

۲

دوره درگاه واسط بانکی – فصل دوم

۱۳۶ قسمت
۴۵:۲۹:۵۰
۳

دوره درگاه واسط بانکی – فصل سوم

۱۳۳ قسمت
۴۹:۰۰:۴۷
۴

دوره درگاه واسط بانکی – فصل چهارم

۱۴۰ قسمت
۴۷:۲۱:۲۱
۵

دوره درگاه واسط بانکی – فصل پنجم

۹۵ قسمت
۴۱:۱۰:۳۴
۶

دوره درگاه واسط بانکی – فصل ششم

۱۲۴ قسمت
۵۴:۳۸:۱۶