در این مقاله، سعی داریم به شما آموزش دهیم چگونه پایگاه داده ایجاد کنید، از جداول کمک بگیرید و با روش‌های درج، حذف، انتخاب و بروزرسانی رکورد آشنا شوید. علاوه بر اینها آموزش SQL هم حائز اهمیت خواهد بود. آموزش MySQL در Php ، علاوه بر سیر آموزشی معتبر، به افرادی با ذوق و پشتکار فراوان نیز نیاز دارد. با ما همراه باشید.

دیتابیس چیست؟

دیتابیس یک بانک اطلاعاتی و در واقع مجموعه‌ای از داده‌های مرتبط با یکدیگر است که به بازیابی، درج و حذف از پایگاه داده کمک می‌کند. دیتابیس به ما کمک می‌کند تا بتوانیم داده‌ها را به صورت جداول، نماها، طرح‌ها، گزارش‌ها و غیره سازمان‌دهی کنیم. به عنوان مثال، پایگاه داده دانشگاه، داده‌های مربوط به دانشجویان، اعضای هیئت علمی، کارمندان مدیریت و غیره را سازمان‌دهی و به بازیابی، درج و حذف داده‌ها کمک می‌کند.

ما می‌دانیم که در MySQL برای ایجاد یک پایگاه داده نیاز به اجرای یک query داریم.  پس در اولین قدم از آموزش MySQL در Php با دیتابیس و چگونگی ایجاد آن آشنا می‌شویم.

مراحل اساسی ایجاد پایگاه داده MySQL با استفاده از Php عبارتند از:

 1. از اسکریپت Php خود با سرور MySQL ارتباط برقرار کنید.
 2. اگر اتصال موفقیت‌آمیز است، برای ایجاد یک پایگاه داده، یک SQL query بنویسید و آن را در یک رشته متغیر ذخیره کنید.
 3. درخواست را اجرا کنید.

ما قبلا در مورد ایجاد یک اتصال و ایجاد متغیرها در PHP یاد گرفته‌ایم. اکنون در مرحله بعد از آموزش MySQL در Php، به انواع اجرا در Php می‌پردازیم.

آموزش MySQL در Php: اجرای درخواست Php به سه روش مختلف

1- استفاده از روش شی‌گرا MySQLi:

اگر اتصال MySQL، با استفاده از روش شی‌گرا برقرار شود، می‌توانیم از تابع query (کلاس) MySQLi برای اجرای query خود استفاده کنیم. این روش مطابق دستور زیر است:

<?php

$servername = "localhost";

$username = "username";

$password = "password";// Creating a connection

$conn = new mysqli($servername, $username, $password);

// Check connection

if ($conn->connect_error) {

    die("Connection failed: " . $conn->connect_error);

}

// Creating a database named newDB

$sql = "CREATE DATABASE newDB";

if ($conn->query($sql) === TRUE) {

    echo "Database created successfully with the name newDB";

} else {

    echo "Error creating database: " . $conn->error;

}// closing connection

$conn->close();

?>

توجه: در هنگام ایجاد یک پایگاه داده، سه مورد “نام سرور”، “نام کاربری” و “رمز عبور” را برای شی mysqli مشخص کنید.

2- استفاده از رویه MySQLi:

اگر اتصال MySQL با استفاده از این رویه برقرار شود، می‌توانیم از تابع (mysqli_query (PHP برای اجرای درخواست خود استفاده کنیم. در این بخش از آموزش MySQL در Php، این روش به شیوه زیر توضیح داده شده است.


<?php

$servername = "localhost";

$username = "username";

$password = "password";// Creating connection

$conn = mysqli_connect($servername, $username, $password);

// Checking connection

if (!$conn) {

    die("Connection failed: " . mysqli_connect_error());

}// Creating a database named newDB

$sql = "CREATE DATABASE newDB";

if (mysqli_query($conn, $sql)) {

    echo "Database created successfully with the name newDB";

} else {

    echo "Error creating database: " . mysqli_error($conn);

}// closing connection

mysqli_close($conn);

?>

3- استفاده از روش PDO:

اگر اتصال MySQL با استفاده از روش PDO برقرار شود، همانطور که در روش زیر توضیح داده شده است، می‌توانیم query خود را اجرا کنیم.

<?php

$servername = "localhost";

$username = "username";

$password = "password";try {

    $conn = new PDO("mysql:host=$servername;dbname=newDB", $username, $password);

    // setting the PDO error mode to exception

    $conn->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);

    $sql = "CREATE DATABASE newDB";

    // using exec() because no results are returned

    $conn->exec($sql);

    echo "Database created successfully with the name newDB";

    }

catch(PDOException $e)

    {

    echo $sql . "
" . $e->getMessage();

    }

$conn = null;

?>

توجه: از exception class در PDO برای رسیدگی به هر مشکلی که در پایگاه داده ما وجود داشته باشد استفاده می‌شود. اگر یک exception در بلوک try {} ریخته شود، اسکریپت اجرا را متوقف می‌کند و مستقیماً برای اجرای دوباره به اولین بلوک () {} برمی‌گردد.

جدول چیست؟

در انواع پایگاه‌های داده، اعم از relational یا flat file، جدول مجموعه‌ای از عناصر “داده” است که از ستون‌ها و ردیف‌های متعدد استفاده می‌کند. تعریف ما از سلول، واحدی است که یک ردیف و ستون با هم تلاقی می‌کنند. یک جدول تعداد ستون‌های مشخصی دارد، اما محدودیتی در تعداد ردیف‌های خود ندارد و می‌تواند تعداد زیادی از ردیف‌ها را شامل شود.

ایجاد جدول MySQL با استفاده از MySQLi و PDO

در ادامه مبحث آموزش MySQL در Php، به ایجاد جدول MySQL می‌پردازیم. ما قبلاً در این مقاله مراحل ایجاد پایگاه داده MySQL در PHP را آموخته‌ایم. مراحل ایجاد جدول مشابه ایجاد پایگاه داده است. تفاوت این است که به جای ایجاد یک پایگاه داده جدید، ما به پایگاه داده موجود متصل خواهیم شد و یک جدول در آن پایگاه داده ایجاد می‌کنیم. برای اتصال به یک پایگاه داده موجود، می توان هنگام اتصال به MySQL، یک متغیر اضافی “نام پایگاه داده” تعریف کرد.

به طور کلی، از دستور CREATE TABLE برای ایجاد جدول در MySQL استفاده می‌شود. ما در این مقاله، اقدام به ایجاد جدولی با نام ” employees” خواهیم کرد.این جدول شامل چهار ستون “id”، “firstname” ، “lastname” و “email” است.

 • انواع داده‌های مورد استفاده عبارت‌اند از:

 • VARCHAR: یک رشته طول متغیر است که می‌تواند حاوی حروف، اعداد و نویسه‌های خاص باشد. حداکثر اندازه در پرانتز مشخص شده است
 • 2-INT: نوع داده INTEGER مقادیر عددی را با مقیاس ضمنی صفر می‌پذیرد. این مقدار صحیح بین -2147483648 تا 2147483647 را شامل ‌می‌شود.
 • قابلیت‌هایی که به همراه انواع داده‌ها در این مقاله استفاده می‌شود:

 • NOT NULL: هر ردیف باید حاوی مقداری برای ستون مورد نظر باشد؛ مقادیر پوچ (خالی) مجاز نیست.
 • کلید اولیه(PRIMARY KEY): برای شناسایی اختصاصی ردیف‌های جدول استفاده می‌شود. ستون مرتبط با کلید اولیه اغلب یک شماره ID است.

آموزش MySQL در Php: ایجاد جداول در سه نسخه مختلف

در آموزش MySQL در Php، متوجه می‌شویم قادر به ایجاد جدول در سه نسخه مختلف هستیم. این جداول عبارت‌اند از:

1- ایجاد جدول با استفاده از روش شی‌گرا MySQLi:

<?php

$servername = "localhost";

$username = "username";

$password = "password";

$dbname = "newDB";// checking connection

$conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname);

// Check connection

if ($conn->connect_error) {

    die("Connection failed: " . $conn->connect_error);

}// sql code to create table

$sql = "CREATE TABLE employees(

        id INT(2)  PRIMARY KEY,

        firstname VARCHAR(30) NOT NULL,

        lastname VARCHAR(30) NOT NULL,

        email VARCHAR(50)

        )";if ($conn->query($sql) === TRUE) {

    echo "Table employees created successfully";

} else {

    echo "Error creating table: " . $conn->error;

}$conn->close();

?>

2- ایجاد جدول با استفاده از روش رویه MySQLi:

 

<?php

$servername = "localhost";

$username = "username";

$password = "password";

$dbname = "newDB";// Checking connection

$conn = mysqli_connect($servername, $username, $password, $dbname);

// Check connection

if (!$conn) {

    die("Connection failed: " . mysqli_connect_error());

}// sql code to create table

$sql = "CREATE TABLE employees (

        id INT(2)  PRIMARY KEY,

        firstname VARCHAR(30) NOT NULL,

        lastname VARCHAR(30) NOT NULL,

        email VARCHAR(50)

        )";if (mysqli_query($conn, $sql)) {

    echo "Table employees created successfully";

} else {

    echo "Error creating table: " . mysqli_error($conn);

}

mysqli_close($conn);

?>

3- ایجاد جدول با استفاده از روش PDO:

<?php

$servername = "localhost";

$username = "username";

$password = "password";

$dbname = "newDB";try {

    $conn = new PDO("mysql:host=$servername;dbname=$dbname",

                                                $username, $password);

   

   

    // setting the PDO error mode to exception

    $conn->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);    // sql code to create table

    $sql = "CREATE TABLE employees (

            id INT(6) UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,

            firstname VARCHAR(30) NOT NULL,

            lastname VARCHAR(30) NOT NULL,

            email VARCHAR(50)

            )";    // using exec() because no results are returned

    $conn->exec($sql);

    echo "Table employees created successfully";

    }

catch(PDOException $e)

    {

    echo $sql . "
" . $e->getMessage();

    }$conn = null;

?>

دستورات Insert ،Delete ،Update و Select در SQL

در آموزش MySQL در Php، دستوراتی وجود دارند اعم از Insert، Delete، Update و Select که کاربران SQL را قادر می‌سازند داده‌ها را وارد کرده، سپس انتخاب و در صورت لزوم اصلاح یا حذف کنند.

 • دستور INSERT (درج) ردیف‌های جدیدی را در یک جدول موجود وارد می‌کند.
INSERT INTO table_name (column1, column2, column3, ...) 
VALUES (value1, value2, value 3, ...); 

  '2nd way
INSERT INTO table_name 
VALUES (value1, value2, value3, ...);
 • دستور DELETE (حذف) یک ردیف یا تعدادی از ردیف‌ها را از یک جدول حذف می کند.
DELETE FROM table_name WHERE condition;
 • دستور UPDATE (به روزرسانی) کاربران را قادر می‌سازد یک ردیف یا تعدادی از ردیف‌ها را در یک جدول به روز کنند.
UPDATE table_name 
SET column1 = valuel, column 2 = value2, ... 
WHERE condition;
 • دستور SELECT (انتخاب) تعدادی از داده‌های یک دیتابیس را انتخاب می‌کند.
SELECT columni, column2, ... 
FROM table_name;
SELECT * FROM table_name;

حرف آخر درباره آموزش MySQL در Php

در این مقاله شما را با انواع روش‌های ایجاد پایگاه داده و جدول آشنا کردیم. سپس به انواع دستورهای SQL از قبیل insert (درج)، delete (حذف)، select (انتخاب) و update (بروزرسانی) پرداختیم. در ادامه، روش‌های فوق را امتحان کرده و از تجربیات خود بنویسید. امیدواریم مطلب فوق مفید بوده باشد.