۱

معماری کامپیوتر چیست؟ معرفی معماری کامپیوتر بهمراه ویدئو رایگان

هنگام شنیدن سوال معماری کامپیوتر چیست ممکن است منتظر جوابی سخت و پیچیده باشیم. جوابی که نه قابل درک باشد و نه قابل استفاده. اما برخلاف این تصور اشتباه، معماری کامپیوتر بسیار ساده، روان و قابل درک است. به گونه ای که پس از بیان ...

علیرضا احمدی
5.5 دقیقه مطالعه