سرفصل های آموزشی دوره

 • بخش اول: هوش مصنوعی چیست؟
  • سیستمی که مثل انسان فکر میکند.
  • سیستمی که مثل انسان رفتار میکند.
  • سیستمی که عاقلانه فکر می کند.
  • سیستمی که عاقلانه رفتار می کند.
  • مفهوم عقلانیت چیست؟
 • بخش دوم: انواع محیط و عامل های هوشمند
  • معرفی عامل و محیط
  • مفهوم عقلانیت
  • انواع محیط ها
  • انواع عامل های هوشمند
 • بخش سوم: جستجوی ناآگاهانه و آگاهانه
  • انواع جستجوهای ناآگاهانه
  • جستجوی سطح اول
  • جستجوی هزینه یکنواخت
  • جستجوی اول عمق
  • استراتژی های آگاهانه
   • الگوریتم Greedy search
   • الگوریتم جستجوی A* و ID*
   • SM*
  • توابع هیوریستیک (Heuristic)
  • ابداع توابع هیوریستیک
   • جستجوی محلی
   • الگوریتم تپه نوردی
   • الگوریتم Simulated annealing
   • الگوریتم Local beam Search
   • الگوریتم ژنتیک
   • مساله فروشنده دوره گرد
 • بخش چهارم: Constraint satisfaction problem
  • تعریف مسائل ارضای محدودیت
  • انواع مسائل ارضای محدودیت
  • جستجوی Backward Search
  • بهبود جستجو
 • بخش پنجم: بازی ها
  • تعریف و انواع بازی
  • الگوریتم MiniMax
  • هرس آلفا و بتا
 • بخش ششم: عامل های منطقی
  •  WUMPUS World
  • زنجیره سازی به جلو و عقب
  • عامل های مبتنی بر منطق گزاره ای – عامل های مبتنی بر مدار
 • بخش هفتم: عدم قطعیت
  • قانون احتمال – قانون بیزین
  • استدلال در شبکه های باور
 • بخش هشتم: سیستم های فازی

مناسب برای دانشجویان مهندسی کامپیوتر کارشناسی و ارشد گرایش هوش مصنوعی

منبع اصلی دوره

 • Artificial Intelligence: A Modern Approach, Stuart Russell (Author), Peter Norvig (Author)