این دوره به دلیل عدم تایید توسط کمیته ارزیابی دانشجویار، حذف شده است.

کامپوننت سه رقم سه رقم کردن اعداد بدون هیچ گونه کد نویسی برای سی شارپ