سرفصل های دوره

۱

لیست ویدئوهای دوره

-
1

ویدئو

رایگان

در این فیلم آموزشی همه چیر را در مورد file systeme درایو ها می دانید

فایل سیستم fat32, ntfs را به صورت کامل می آموزید,

ویژگی های هر کدام از فایل سیستم ها را می شناسید,

نحوه تبدیل فایل سیستم fat32 به ntfs را بدون از بین رفتن اطلاعات می آموزید,

ویژگی های فایل سیستم ntfs را می آموزید

Compression , encryption , permission سه تا از ویژگی های فایل سیستم ntfs می باشد را به صورت کامل می اموزید,

نحوه جلوگیری از ویروسی شدن فلش را می آموزید.