می بایست این دوره با رویکرد کمک آموزشی و مخصوص دانشجویان کارشناسی فناوری اطلاعات تهیه شود و تمامی سرفصل های مربوطه را پوشش دهد.