درس مدیریت و کنترل پروژه های فناوری اطلاعات یکی از دروس تخصصی رشته مهندسی فناوری اطلاعات و ۳ واحدی است. در این درس دانشجویان ضمن آشنایی با اصول و مبانی مدیریت و کنترل پروژه ها با چگونگی کاربرد تکنیک های این رشته در پروژه های فناوری اطلاعات آشنا می شوند.

پیش نیاز این درس، اصول و مبانی مدیریت است.

منابع مختلفی برای این درس دانشگاهی در دانشگاه های سراسری ، پیام نور و آزاد معرفی می شود.

می بایست این دوره با رویکرد کمک آموزشی و مخصوص دانشجویان کارشناسی فناوری اطلاعات تهیه شود و تمامی سرفصل های مربوطه را پوشش دهد.