سرفصل های دوره

۱ فصل
۷۶ جلسه
۵ ساعت
۱

لیست ویدئوهای دوره

۷۶ قسمت
۰۵:۲۰:۳۸

بخش اول - قسمت اول

رایگان
۰۱:۱۶

بخش اول - قسمت دوم

۰۱:۰۳

بخش اول - قسمت سوم

۰۰:۴۳

بخش دوم - قسمت اول

۰۴:۳۵

بخش دوم - قسمت دوم

۰۳:۴۰

بخش دوم - قسمت سوم

۰۴:۰۵

بخش دوم - قسمت اول

۰۴:۲۱

بخش دوم - قسمت دوم

۰۳:۱۸

بخش دوم - قسمت سوم

۰۴:۲۱

بخش دوم - قسمت چهارم

۰۳:۰۰

بخش دوم - قسمت پنجم

۰۷:۳۲

بخش دوم - قسمت ششم

۰۵:۴۳

بخش سوم- قسمت اول

۰۴:۵۱

بخش سوم- قسمت دوم

۰۲:۴۷

بخش سوم- قسمت سوم

۰۲:۴۷

بخش سوم- قسمت چهارم

۰۲:۲۸

بخش سوم- قسمت پنجم

رایگان
۰۱:۴۱

بخش سوم- قسمت ششم

۰۴:۳۴

بخش سوم- قسمت هفتم

۰۲:۰۳

بخش سوم- قسمت هشتم

۰۴:۲۴

بخش سوم- قسمت نهم

۰۲:۴۶

بخش سوم- قسمت دهم

۰۵:۱۵

بخش سوم- قسمت یازدهم

۰۷:۱۱

بخش چهارم - قسمت اول

۰۶:۰۷

بخش چهارم - قسمت دوم

۰۳:۰۲

بخش چهارم - قسمت سوم

رایگان
۰۵:۰۸

بخش چهارم - قسمت چهارم

۰۵:۱۳

بخش پنجم - قسمت اول

۰۲:۳۲

بخش پنجم - قسمت دوم

۰۹:۰۱

بخش پنجم - قسمت سوم

۰۲:۲۴

بخش پنجم - قسمت چهارم

۰۵:۰۴

بخش پنجم - قسمت پنجم

۰۳:۳۶

بخش ششم - قسمت اول

۰۳:۱۹

بخش ششم - قسمت دوم

۰۵:۲۴

بخش ششم - قسمت سوم

۰۳:۵۰

بخش ششم - قسمت چهارم

۰۴:۱۲

بخش ششم - قسمت پنجم

۰۳:۳۰

بخش ششم - قسمت ششم

۰۶:۰۵

بخش ششم - قسمت هفتم

رایگان
۰۳:۰۲

بخش هفتم - قسمت اول

۰۵:۰۶

بخش هفتم - قسمت دوم

۰۳:۱۷

بخش هفتم - قسمت سوم

۰۴:۰۳

بخش هفتم - قسمت چهارم

۰۳:۵۹

بخش هفتم - قسمت پنجم

۰۴:۴۷

بخش هفتم - قسمت ششم

۰۵:۳۳

بخش هفتم - قسمت هفتم

۰۴:۴۲

بخش هفتم - قسمت هشتم

۰۵:۰۱

بخش هفتم - قسمت نهم

۰۶:۴۱

بخش هفتم - قسمت دهم

۰۵:۵۱

بخش هفتم - قسمت یازدهم

۰۳:۰۴

بخش هفتم - قسمت دوازدهم

۰۳:۰۸

بخش هشتم - قسمت اول

رایگان
۰۴:۰۹

بخش هشتم - قسمت دوم

۰۳:۱۳

بخش هشتم - قسمت سوم

۰۲:۲۳

بخش هشتم - قسمت چهارم

۰۲:۵۸

بخش هشتم - قسمت پنجم

۰۳:۰۹

بخش هشتم - قسمت ششم

۰۵:۱۰

بخش هشتم - قسمت هفتم

۰۲:۵۷

بخش نهم - قسمت اول

۰۳:۵۸

بخش نهم - قسمت دوم

۰۴:۰۰

بخش نهم - قسمت سوم

۰۶:۰۹

بخش نهم - قسمت چهارم

۰۹:۰۰

بخش نهم - قسمت پنجم

رایگان
۰۴:۵۰

بخش نهم - قسمت ششم

۰۲:۳۱

بخش نهم - قسمت هفتم

۰۴:۰۱

بخش دهم - قسمت اول

۰۳:۵۷

بخش دهم - قسمت دوم

۰۵:۲۸

بخش دهم - قسمت سوم

۰۳:۲۱

بخش دهم - قسمت چهارم

۰۶:۱۸

بخش دهم - قسمت پنجم

۰۵:۲۷

بخش دهم - قسمت ششم

۰۴:۳۷

بخش یازدهم - قسمت اول

۰۵:۴۳

بخش یازدهم - قسمت دوم

رایگان
۰۵:۵۳

بخش یازدهم - قسمت سوم

۰۶:۰۳

بخش یازدهم - قسمت چهارم

۰۳:۰۶

بخش دوازدهم - قسمت اول

۰۱:۱۲

به نام خدا

سلام به شما دانشجویاری عزیز

در خدمتتون هستم با یکی دیگه از دوره های پرطرفدار خارجی که به زبان شیرین فارسی ترجمه و دوبله شده تا شما به راحتی از دانش اساتید برتر جهانی استفاده کنید.

این مبحث یعنی استفاده از مایکروسافت پروژه با توجه به کارایی و اهمیتی که دارد در همه تیم های نرم افزاری جای خالی آن حس می شود و در صورت استفاده از آن مطمئنا تیم های کاری با کارایی بالاتری روبه رو خواهند شد.

در این دوره یاد میگیرید که چگونه با استفاده از مایکروسافت پروژه وظایف ، منابع پروژه و کارهای ضروری را سازماندهی کنید . این دوره شامل راه اندازی فایل های پروژه، ایجاد وظایف، اختصاص منابع، کار با ویوها، و استفاده از محاسبات پایه برای پیگیری مقدار پیشرفت هست. به علاوه در این دوره، یاد میگیرید که چگونه اطلاعات پروژه را گزارش دهید و آن را با دیگران به اشتراک بگذارید .

پیشنهاد میکنم در ادامه سرفصل مباحث را مطالعه کنید.