سرفصل های دوره

۱ فصل
۷۶ جلسه
۵ ساعت
۱

لیست ویدئوهای دوره

۷۶ قسمت
۰۵:۲۰:۳۸
1

بخش اول - قسمت اول

رایگان
۰۱:۱۶
2

بخش اول - قسمت دوم

۰۱:۰۳
3

بخش اول - قسمت سوم

۰۰:۴۳
4

بخش دوم - قسمت اول

۰۴:۳۵
5

بخش دوم - قسمت دوم

۰۳:۴۰
6

بخش دوم - قسمت سوم

۰۴:۰۵
7

بخش دوم - قسمت اول

۰۴:۲۱
8

بخش دوم - قسمت دوم

۰۳:۱۸
9

بخش دوم - قسمت سوم

۰۴:۲۱
10

بخش دوم - قسمت چهارم

۰۳:۰۰
11

بخش دوم - قسمت پنجم

۰۷:۳۲
12

بخش دوم - قسمت ششم

۰۵:۴۳
13

بخش سوم- قسمت اول

۰۴:۵۱
14

بخش سوم- قسمت دوم

۰۲:۴۷
15

بخش سوم- قسمت سوم

۰۲:۴۷
16

بخش سوم- قسمت چهارم

۰۲:۲۸
17

بخش سوم- قسمت پنجم

رایگان
۰۱:۴۱
18

بخش سوم- قسمت ششم

۰۴:۳۴
19

بخش سوم- قسمت هفتم

۰۲:۰۳
20

بخش سوم- قسمت هشتم

۰۴:۲۴
21

بخش سوم- قسمت نهم

۰۲:۴۶
22

بخش سوم- قسمت دهم

۰۵:۱۵
23

بخش سوم- قسمت یازدهم

۰۷:۱۱
24

بخش چهارم - قسمت اول

۰۶:۰۷
25

بخش چهارم - قسمت دوم

۰۳:۰۲
26

بخش چهارم - قسمت سوم

رایگان
۰۵:۰۸
27

بخش چهارم - قسمت چهارم

۰۵:۱۳
28

بخش پنجم - قسمت اول

۰۲:۳۲
29

بخش پنجم - قسمت دوم

۰۹:۰۱
30

بخش پنجم - قسمت سوم

۰۲:۲۴
31

بخش پنجم - قسمت چهارم

۰۵:۰۴
32

بخش پنجم - قسمت پنجم

۰۳:۳۶
33

بخش ششم - قسمت اول

۰۳:۱۹
34

بخش ششم - قسمت دوم

۰۵:۲۴
35

بخش ششم - قسمت سوم

۰۳:۵۰
36

بخش ششم - قسمت چهارم

۰۴:۱۲
37

بخش ششم - قسمت پنجم

۰۳:۳۰
38

بخش ششم - قسمت ششم

۰۶:۰۵
39

بخش ششم - قسمت هفتم

رایگان
۰۳:۰۲
40

بخش هفتم - قسمت اول

۰۵:۰۶
41

بخش هفتم - قسمت دوم

۰۳:۱۷
42

بخش هفتم - قسمت سوم

۰۴:۰۳
43

بخش هفتم - قسمت چهارم

۰۳:۵۹
44

بخش هفتم - قسمت پنجم

۰۴:۴۷
45

بخش هفتم - قسمت ششم

۰۵:۳۳
46

بخش هفتم - قسمت هفتم

۰۴:۴۲
47

بخش هفتم - قسمت هشتم

۰۵:۰۱
48

بخش هفتم - قسمت نهم

۰۶:۴۱
49

بخش هفتم - قسمت دهم

۰۵:۵۱
50

بخش هفتم - قسمت یازدهم

۰۳:۰۴
51

بخش هفتم - قسمت دوازدهم

۰۳:۰۸
52

بخش هشتم - قسمت اول

رایگان
۰۴:۰۹
53

بخش هشتم - قسمت دوم

۰۳:۱۳
54

بخش هشتم - قسمت سوم

۰۲:۲۳
55

بخش هشتم - قسمت چهارم

۰۲:۵۸
56

بخش هشتم - قسمت پنجم

۰۳:۰۹
57

بخش هشتم - قسمت ششم

۰۵:۱۰
58

بخش هشتم - قسمت هفتم

۰۲:۵۷
59

بخش نهم - قسمت اول

۰۳:۵۸
60

بخش نهم - قسمت دوم

۰۴:۰۰
61

بخش نهم - قسمت سوم

۰۶:۰۹
62

بخش نهم - قسمت چهارم

۰۹:۰۰
63

بخش نهم - قسمت پنجم

رایگان
۰۴:۵۰
64

بخش نهم - قسمت ششم

۰۲:۳۱
65

بخش نهم - قسمت هفتم

۰۴:۰۱
66

بخش دهم - قسمت اول

۰۳:۵۷
67

بخش دهم - قسمت دوم

۰۵:۲۸
68

بخش دهم - قسمت سوم

۰۳:۲۱
69

بخش دهم - قسمت چهارم

۰۶:۱۸
70

بخش دهم - قسمت پنجم

۰۵:۲۷
71

بخش دهم - قسمت ششم

۰۴:۳۷
72

بخش یازدهم - قسمت اول

۰۵:۴۳
73

بخش یازدهم - قسمت دوم

رایگان
۰۵:۵۳
74

بخش یازدهم - قسمت سوم

۰۶:۰۳
75

بخش یازدهم - قسمت چهارم

۰۳:۰۶
76

بخش دوازدهم - قسمت اول

۰۱:۱۲

به نام خدا

سلام به شما دانشجویاری عزیز

در خدمتتون هستم با یکی دیگه از دوره های پرطرفدار خارجی که به زبان شیرین فارسی ترجمه و دوبله شده تا شما به راحتی از دانش اساتید برتر جهانی استفاده کنید.

این مبحث یعنی استفاده از مایکروسافت پروژه با توجه به کارایی و اهمیتی که دارد در همه تیم های نرم افزاری جای خالی آن حس می شود و در صورت استفاده از آن مطمئنا تیم های کاری با کارایی بالاتری روبه رو خواهند شد.

در این دوره یاد میگیرید که چگونه با استفاده از مایکروسافت پروژه وظایف ، منابع پروژه و کارهای ضروری را سازماندهی کنید . این دوره شامل راه اندازی فایل های پروژه، ایجاد وظایف، اختصاص منابع، کار با ویوها، و استفاده از محاسبات پایه برای پیگیری مقدار پیشرفت هست. به علاوه در این دوره، یاد میگیرید که چگونه اطلاعات پروژه را گزارش دهید و آن را با دیگران به اشتراک بگذارید .

پیشنهاد میکنم در ادامه سرفصل مباحث را مطالعه کنید.