سرفصل های دوره

۱

لیست ویدئوهای دوره

-
1

ویدئو

رایگان

به نام خدا

در این قسمت به عنوان زنگ تفریح زوشهای مخفی کردن درایو های ویندوز بدون ابزار اضافی را توضیح می دهم

مخفی کردن درایو های دلخواه از طریق رجیستری ویندوز

مخفی کردن درایو های دلخواه از طریق گروپ پالیسی

مخفی کردن درایو های ویندوز از طریق دیسک منجمنت