این دوره به دلیل عدم تایید توسط کمیته ارزیابی دانشجویار، حذف شده است.

در این پست که به در خواست تعداد زیادی از کاربران آماده شده است شبکه سرور بیس با ویندوز سرور ۲۰۰۸ را می آموزید

در پست های قبلی شبکه کردن با سرور ۲۰۰۳ را یاد گرفته اید در این قسمت همان مباحث را در سرور ۲۰۰۸ می آموزید

سرفصل مطالب فیلم عبارت اند از :

آموزش Active directory

آموزش  Add user in AD

آموزش Connect To Other PC

آموزش  Connect to printer

آموزش DFS

آموزش  DHCP

آموزش DNS server

آموزش IIS