این دوره به دلیل عدم تایید توسط کمیته ارزیابی دانشجویار، حذف شده است.

در این فیلم آموزشی که به درخواست یکی از کاربران وبسایت آماده شده است یاد میگیرید گه چگونه مقدار یک فیلد را به صورت خودکار محاسبه و ثبت نمایید.
مبحثی که برای تست در این فیلم آموزشی مورد بحث قرار گرفته عملیات محاسبه حقوق و کم کردن پارامتر های معروف از آن می باشد.

در این فیلم آموزشی ابتدا دیتابیس با فیلد های شناسنامه ای و فیلد حقوق کل و مبلغ دریافتی ایجاد شده است و سپس با استفاده از اسکریپت های اس کیو ال و با استفاده از دستورات مربوطه مقدار مبلغ دریافتی را در شرایط مختلف محاسبه و ثبت نموده ایم ، همچنین یاد میگیرید که چگونه در sql شرط بگذارید و محاسبه و ثبت را در شرایط مختلف با پارامتر های مختلف انجام دهید.