در این فیلم آموزشی که درخواست دوستان عزیزمان در درخواست فیلم آموزشی بوده است یاد میگرید که چگونه یک ستون به کنار دیتا گرید در سی شارپ خود اضافه کنید و شماره ردیف را در آن نمایش دهید.

کاربرد این موضوع خیلی فراتر از این است.فرض کنید شما قصد دارید کنار آیتم هایی که از بانک اطلاعاتی دریافت میکنید می خواهید یک ردیف هم سوای کد هر رکورد قرار دهید برای این کار اکثر دوستان یک فیلد اتونامبر قرار میدهند ولی این کار علاوه بر پدیده افزونگی باعث این میشود که در صورت حذف فیلد ها ترتیب ردیف ها از بین برود.

پس بهترین راه این است که یک ستون غیر مرتبط با بانک اطلاعاتی در کنار فیلد قرار بگیرد.

در این فیلم آموزشی این موضوع را کامل درک میکنید.(عذرخواهی میکنم بابت این که کیفیت صدای این فیلم کمی پایین است.)