این دوره به دلیل عدم تایید توسط کمیته ارزیابی دانشجویار، حذف شده است.
دوره جایگزین جهت استفاده: دوره جامع آموزش SQL Server 2014 – بخش اول

در این فیلم آموزشی شما دستورات SQL را که در تمام پروژه های برنامه نویسی به آن برخورد می کنید را می آموزید,

دستورات SELECT, DELETE, UPDATE, INSERT را می آموزید,

تمام پارامتر های دستور select را می آموزید,

نحوه استفاده از group by , order by , having , where , … را می آموزید,

نحوه join کردن جداول در دستور select را می آموزید,

تفاوت inner join , left join , right join را می آموزید,

و کلی نکته کنکوری و مهم دیگه