در این قسمت یاد میگیرید که چگونه اطلاعاتی را از بانک اطلاعاتی با تکنولوژی لینک پاک کنید

در این قسمت با دستور delete  از تکنولوژی لینک آشنا می شوید

 

images