این دوره به دلیل عدم تایید توسط کمیته ارزیابی دانشجویار، حذف شده است.

در این قسمت یاد میگیرید که چگونه اطلاعاتی را از بانک اطلاعاتی با تکنولوژی لینک پاک کنید

در این قسمت با دستور delete  از تکنولوژی لینک آشنا می شوید

 

images