این دوره به دلیل عدم تایید توسط کمیته ارزیابی دانشجویار، حذف شده است.

در این قسمت یکی دیگر از بانک های اطلاعاتی مبتنی بر new SQL را معرفی می کنیم

دلایل استفاده از بانک اطلاعاتی کلاستریکس,

نقاط ضعف و قدرت بانک اطلاعاتی کلاسنریکس و … را معرفی می کنیم,

در فایل پیوست شده فایل ستاپ کلاستریکس نیز قرار گرفته است.