در این دوره، طراحی اصول پایه معماری بر اساس پرسپکتیو بصورت پروژه محور تدریس میشود.

طراحی صفر تاصد و اصولی

انواع درب، پنجره، پله، طاق، ستون، کنج، اتاق، راهرو، خیابان، مناره، مسیرها و نمای شهری

توضیحات بیشتر