به نام خدا

با یکی دیگر از آموزش های دانشجویار در خدمت شما هستیم.

در این فیلم آموزشی میخواهم روش ساخت یک ProgressBar ساده خطی را به شما آموزش دهم.امید وارم مورد استفاده قرار بگیرد