این دوره به دلیل عدم تایید توسط کمیته ارزیابی دانشجویار، حذف شده است.

به نام خدا

با یکی دیگر از آموزش های سایت دانشجویار در خدمت شما هستیم.

در این آموزش میخواهم با ایجاد تغییری در کد های آموزش قسمت اول کد کپچای فارسی بسازم

امیدوارم مورد استفاده قرار بگیرد