این دوره به دلیل عدم تایید توسط کمیته ارزیابی دانشجویار، حذف شده است.
دوره جایگزین جهت استفاده: دوره آموزش مقدماتی PHP و شی گرایی

 

در این فیلم آموزشی شما را با توابع کتابخانه GD آشنا می کنیم و با آن یک تصویر امنیتی تولید می کنیم و صحت کد وارد شده را بررسی می کنیم

توجه داشته باشید که در این فیلم از اسکریپت تصویر امنیتی آماده به هیچ عنوان استفاده نخواهد شد و کاملا از ابتدا کد نویسی صورت می گیرد