می بایست این دوره با رویکرد کمک آموزشی و مخصوص دانشجویان کارشناسی کامپیوتر(نرم افزار-سخت افزار) تهیه شود و تمامی سرفصل های مربوطه را پوشش دهد.