آشنایی با پیکربندی رادیو های میکروتیک لینک های PTP L2 / L3

آشنایی با یکسری از ابزار های شبکه های وایرلس

نصب و پیکربندی Link L3 به صورت PTMP

نصب و پیکربندی Link L2 به صورت Bridge و لینک واسط WDS

نصب و پیکربندی لینکهای L2 ای که به واسطه تانل های L2 EOIP / VPLS

آشنایی با مبحث Roaming در شبکه های WDS و Mesh

آشنایی با مبحث کنترل ترافیک و مدیریت امنیت VLAN / Virtual AP

آشنایی با مباحث تکمیلی شبکه های وایرلس

آشنایی با مباحث Nstreme , NV2