مطالبی که  طی این ۵ساعت تدریس شده عبارت است از
آشنایی با شبکه ومزایا
آشنایی با تجهیزات شبکه
آشنایی با انواع کابلها
آشنایی با مدلهای مرجع وپیاده سازی.بررسی آنها برروی نرم افزار
آشنایی یا ipها وکلاسها ونحوه ipدادن به سیستم ها
آشنایی با توپولوژی شبکه وشبیه سازی آن برروی نرم افزار
آشناایی بت نرم افزار ومعرفی امکانات آن منوها وایتم های آن
آشنایی با کارکردن با نرم افزار
بررسی تفاوت سوئیچ وروتر به صورت عملی
بررسی اتصال devise ها
بررسی نحوه اتصال روترها
پیکربندی روترها
کدنویسی زوترها وآشناایی با کدهای رایج
پیکربندی password برروی روترها
پیکربندی motdبرروی روترها
پیمربندی discriptionبرروی interfaceها
پیکربندی cdp
عیب یابی rip
طراحی شبکه ساد wireless
انجام یک پروژه